فوزا یوسف: داعش صرفا مشکل ما نیست

فوزا یوسف عضو شورای کنگره‌ی ستار اعلام نمود داعش هم اکنون نیز جهان را تهدید می‌نماید. اما از آنجا که این گروه جرایم خود را در این جغرافیا انجام داده است باید در همین جغرافیا نیز محاکمه و مجازات شود.

فوزا یوسف عضو شورای کنگرهی ستار اعلام نمود داعش هم اکنون نیز جهان را تهدید مینماید. اما از آنجا که این گروه جرایم خود را در این جغرافیا انجام داده است باید در همین جغرافیا نیز محاکمه و مجازات شود. از همین رو لازم است که در این راستا یک دادگاه بینالمللی برگزار شود.

 

بعد از آنکه نیروهای سوریهی دمکراتیک در ارتفاعات شرق دیرالزور طومار داعش را درخاک سوریه هم پیچیدند، وضعیت پسا داعش به مباحثهی جدیدی تبدیل شده است. طبق آمارهای غیر رسمی، بیش از ١١ هزار عضو داعش در زندانهای شمال و شرق سوریه حضور دارند. ٧٢ هزار نفر نیز که اکثریت انان را زنان و خانوادههای داعشیان تشکیل میدهند از ۵۴ کشور جهان در این کمپها حضور دارند.

 

به منظور استرداد افرادی که از کشورهای خارجی به داعش پیوسته و به جنایات جنگی دست زدهاند، مدیریت شمال-شرق سوریه پیش از این از کشورهای مربوطه خواسته بود که این کشورها نسبت به بازگرداندن این افراد اقدام نمایند، اما این مدیریت هیچگونه پاسخ مثبتی را دریافت نکرده بود. در این رابطه موضوع محاکمهی این افراد در شمال-شرق سوریه مورد بحث و بررسی واقع شده است.

 

فوزا یوسف عضو شورای کنگره ستار در این رابطه با خبرگزای فرات گفتوگو کرده و اعلام داشت که اشتباه است اگر داعش را صرفا مانند معضلی نظامی ارزیابی نماییم. لازم است که مبارزهی گستردهتری در راستای از میان برداشتن تمامی زمینههای داعش پیگیری شود. فوزا یوسف در این راستا اظهار داشت نباید داعش را صرفا به هزینهی خلقهای شمال-شرق سوریه در این مکان نگهداری کرد. به منظور برگزاری دادگاهی بینالمللی لازم است که سازمان ملل متحد، دادگاه جرایم بینالمللی و نیروهای بینالمللی در این راستا تلاش نمایند.

 

بار سنگین نگهداری افراد داعشی بر دوش خلقهای شمال-شرق سوریه است

فوزا یوسف در ادامه این گفتوگو اظهار داشت: داعش در بعد نظامی خود پایان یافته است، اما مساله صرفا مسالهی نظامی نیست. همانگونه که تا به کنون علیه داعش مبارزه میشد، از اکنون به بعد نه فقط در بعد نظامی، بلکه باید در ابعاد دیگری نیز این مبارزه به پیش برده شود. فوزا یوسف در این رابطه خاطرنشان ساخت که آیندهی تبهکاران داعشی و خانوادههایشان که مرتکب جرایم جنگی شدهاند نا مشخص میباشد. اما در این میان بار سنگین نگهداری افراد داعشی بر دوش خلقهای شمال-شرق سوریه است. ما به دهها هزار نفری اشاره داریم که از اقصی نقاط جهان به ین منطقه آمدهاند. میتوان گفت: بار تمامی جهان اکنون بر دوش خلقهای شمال-شرق سوریه سنگینی میکند.

 

کمبودهای فوری امنیتی راه را بر تهدیدهای بزرگ هموار میکند

فوزا یوسف در ادامه افزود: هم اکنون نیز هستههای مخفی داعش وجود دارند. از سوی دیگر این افراد در موقعیت کنونی جای گرفتهاند، اما همزمان این موقعیت نیز با تهدیدهای ترکیه مواجه میباشد. در صورتیکه در این منطقه خلا کوچک امنیتی روی دهد، این افراد به تهدیدی عظیم برای همگان مبدل خواهند شد. این افراد به بمبهایی تبدیل میشوند که ضامن آنها کشیده شده شده باشد.

باید مبارزهی مشترک تداوم یابد

فوزا یوسف در ارتباط با کمپ هولی نیز اظهار داشت: این کمپ یکی از بزرگترین کمپهای خاورمیانه است. این کمپ در ابعاد اقتصادی، امنیتی و لجستیکی باری گران بر دوش ما بوده و باید وضعیت اعضای داعش در این کمپ بررسی و ارزیابی شود. اما چنین امری نیازمند تلاشی مشترک میباشد. باید سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل، دادگاه جرایم بینالمللی و سازمانهای جامعهی مدنی با یکدیگر همکاری نمایند. لازم است که این بار گران را با همکاری یکدیگر باید برداریم.

 

لزوم برگزاری یک دادگاه بینالمللی

فوزا یوسف در خاتمهی سخنان خود اظهار داشت که داعش صرفا مشکل آنها نمیباشد، بلکه مشکلی همگانی است. کسانی که در منطقه به ارتکاب جنایت دست زدهاند، احتمالا در مناطق دیگر نیز دست به جنایت زده باشند، اما اکثرا در مناطق انها دست به این جنایات زدهاند. از همین رو باید در اینجا محاکمه شوند. از همین رو برگزاری یک دادگاه بینالمللی در اینجا یک الزام به شمار می‌رود.