قتل یک شهروند ایزدی عفرین از سوی دولت اشغالگر ترک

مزدوران رژیم اشغالگر ترک در عفرین اشغالی، «نوری جمبور شرف» شهروند ایزدی را به قتل رساندند.

مزدوران رژیم اشغالگر ترک در حمله مسلحانه به منزل «نوری جمبور شرف» در روستای «شادری» در بخش شیا در عفرین اشغالی وی را به قتل رساندند.

نوری جمبور شرف دو ماه پیش از سوی گروهک تبهکار فیلق الشام وابسته به سازمان میت ترکیه ربوده شد و در ازای ٢۵ هزار دلار فدیه رها شده بود.