قتل یک شهروند دیگر عفرین اشغالی از سوی رژیم غاصب ترکیه

دولت اشغالگر ترکیه یک شهروند دیگر عفرین اشغالی را پس از شكنجه‌های وحشیانه به قتل رساند.

عبدالرحمن ایبش بیکو (٣٨ ساله) اهل روستای کورزیله از توابع شراوا در عفرین، دو ماه پیش از سوی ارتش ترکیه ربوده شد.

ارتش اشغالگر ترک ۴٠ روز عبدالرحمان را مورد شكنجه‌های وحشیانه قرار دادند.

بیکو ٢٠ روز پیش با پرداخت فدیه آزاد شد اما به دلیل شکنجه‌های وحشیانه نظامیان رژیم غاصب ترک بشدت زخمی شده بود. بیکو پس از ٢٠ روز از آزادی به شهادت رسید.

بیکو پدر سه فرزند بود و در یکی از رستوران‌های عفرین اشتغال داشت.

دولت استعمارگر ترکیه به شیوه‌ای سیستماتیک شهروندان عفرین را می‌رباید، آنان را مورد شکنجه‌های سبعانه قرار داده و به قتل می‌رساند.