قتل یک غیر نظامی تل رفعت در نتیجه‌ی حملات دولت ترک

ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن منطقەی تل رفعت را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.در نتیجه‌ی این حملات یک غیرنظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

  ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن منطقەی تل رفعت واقع در شهبا را هدف حملات توپخانەای قرار دادند.

  در نتیجەی این حملات یک غیر نظامی به نام صبری حمدو کشته شده و ۳ غیر نظامی دیگر به نامهای رشید خورشید، زینب مراد، محرم بکر زخمی شدند.