ق.س.د اسامی شش تن از شهدای خود را اعلام کرد

مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک اسامی شش تن از مبارزان خود که در برابر اشغالگری دولت ترکیه در عَفرین جان باختند را انتشار داد

مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک اسامی شش تن از مبارزان خود که در برابر اشغالگری دولت ترکیه در عَفرین جان باختند را انتشار داد.

 

اسامی شهدا بدین گونه می باشد:

شیخ موس مصطفی با کد"رِیِباز میدانِه"، محل شهادت عَفرین

مجدالدین نصرالله با کد"هارون خَبات"، محل شهادت عَفرین

بشار اسماعیل با کد"شاهین روژهَلات"، محل شهادت عَفرین

حمیده دودکانی میلان با کد" بَرفین زیلان"، محل شهادت عَفرین

جاهید توران با کد"چَکدار سوزدار"، محل شهادت عَفرین

سِووین علی با کد"سارا تِیِکوشین"، محل شهادت عَفرین