ق.س.د 'ضمانت بین‌المللی' را شرط پذیرش 'منطقه امن' عنوان کرد

​​​​​​​ق.س.د اعلام کرد از ایجاد منطقه امن در شمال و شرق سوریه اعلام حمایت خواهد کرد مشروط بر اینکه تحت ضمانت نیروهای بین‌المللی باشد و تمام طیف‌ها و اتنیک‌های منطقه از خطرهای احتمالی قتل‌عام مصون باشند

فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای به موضوع ایجاد منطقه امن در شمال و شرق سوریه واکنش نشان داد.

 

در بیانیه مرکز فرماندهی ق.س.د آمده است:

"نیروهای ما همچون نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) از نخستین روزهای تشکیل تا به امروز در چهارچوب وظیفه خویش که همانا مبارزه با سازمان تروریستی داعش و دیگر گروههای بنیادگرا بوده است با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا رنج‌های فراوانی را متحمل شده و دستاوردهای بزرگی را کسب کرده‌اند.

 

[ق.س.د] اکنون و مداوما نقش حفاظت از تمام خلق‌های شمال و شمال شرقی سوریه را به انجام رسانده است. ما تأکید می‌کنیم که مناطق تحت کنترل ما تنها مناطقی در سوریه هستند که طیفهای سوریه زندگی آشتی‌جویانه‌ای با هم دارند، هیچ خطری از این منطقه متوجه دولت‌های همسایه و بویژه ترکیه نبوده است. ما امیدواریم که به توافقی دست یابیم تا به وسیله آن امنیت مناطق مرزی فراهم شود.

 

ما به مثابه نیروهای سوریه دمکراتیک از ایجاد منطقه امن مورد بحث در شمال و شمال شرقی سوریه، حمایت می‌کنیم منوط به اینکه تحت ضمانت نیروهای بین‌المللی باشد تا بدین شیوه تمام طیف‌ها و اتنیک‌های منطقه از خطر قتل‌عام مصون باشند و از مداخله بیگانگان ممانعت به عمل آید."