مجلس سوریه‌ دمکراتیک: خاورمیانه قابل تجزیه و تقسیم نیست

مجلس سوریه‌ی دمکراتیک در مورد اعتراضات اخیر در شرق کردستان و ایران بیانیه‌ای را منتشر نمود

مجلس سوریه‌ی دمکراتیک در مورد اعتراضات اخیر در شرق کردستان و ایران بیانیه‌ای را منتشر نمود

 

در بیانیه چنین آمده است: "وحشیگری رژیم دیکتاتور ایران و تشدید فشارهای اقتصادی، باعث گسترش هر چه بیشتر فقر در جامعه شده است. در برابر اینگونه سیاست، هزاران معترض به خیابان آمده‌ و خواستار فروپاشی رژیم آخوندی شدند. اعتراض‌های مردمی با خشونت نیروهای رژیم مواجه شد و شماری از معترضین شهید و صدها تن نیز دستگیر شدند. رژیم حاکم تحت لوای شریعت و ملی‌گرایی، اراده‌ی آزاد خلق‌ها را نابود نموده است.

 

ما بعنوان مجلس سوریه‌ی دمکراتیک، از اعتراضات دمکراتیک خلق‌ها در ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی حمایت می‌نماییم. خلق‌های [ساکن] ایران صرف‌نظر از خودویژگی‌های اجتماعی، عقیدتی، باورداشت و اتنیکی توانسته‌اند تمدن منطقه را غنی نموده و برای جهانیان خویش را اثبات نمایند. نقش منفی [رفتار منفی، نادمکراتیک و نامتمدنانه‌ی] رژیم ایران در برابر مطالبات خلق‌ها، همچنین دخالت‌های رژیم جمهوری اسلامی دوشادوش رژیم [بعث] در جنگ داخلی سوریه از کسی پنهان نیست و باعث تشدید تنش‌های داخلی [سوریه] شده است. مداخلات رژیم ایران در امور دیگر خلق‌ها نارضایتی از عملکرد رژیم را دربر داشته است.

 

بار دیگر حمایت خود را از مطالبات دمکراتیک و آزادیخواهانه‌ی همه‌ی خلق‌ها اعلام می‌داریم. خاورمیانه دارای وحدت فرهنگی، اقتصادی و تاریخی است که قابل تجزیه و تقسیم نیست، آلام و رنج‌های آن را آلام و رنج‌های خود و آزادی آنان را آزادی خود می‌دانیم.