"نشست آستانه نمی‌تواند نمایندگی خلق‌های سوریه را برعهده داشته باشد"

​​​​​​​رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام نمود که نشست آستانه نماینده اراده خلق‌های سوریه نیست. در این بیانیه آمده است که هدف پروژه رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه یکپارچگی سوریه است.

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در رابطه با چهاردهمین دور نشستهای آستانه بیانیه‌ای را منتشر کرد. متن بیانیه رهبری خودمدیریتی در رابطه با نشست آستانه بدین شرح است:

"در روزهای ١٢ و ١٣ دسامبر در میانه پیچیده شدن بی‌ثباتیهای سوریه و عدم دست یابی به راه حلی بر اساس مکانیزم خدمت به خلقهای سوریه، چهاردهمین نشست دولتهای ضامن در آستانه با مشارکت روسیه، ترکیه، ایران و حکومت سوریه و فرستاده اپوزیسیون سوریه برگزار شد.

در این نشست نیز همانند نشستهای پیشین در آستانه، ژنو و سوچی نتایجی مقرر شد که در راستای منافع خلق سوریه قرار نداشت. بحثهای انجام شده در این دور از نشستها نیز بدور از توجه به خطرهای واقعی و خصوصا با تهدیدهای مرتبط به سوریه و خلق آن، در درجه نخست دولت اشغالگر ترک و تروریستها انجام شدند. اما بعضی از طرفین در تلاشهای خود با سوریه و تلاشهای آنان در راستای ایجاد یک راه حل ملی برای حل دشمنی می‌ورزند. همچنین مقاومتی که خلق ما علیه دولت اشغالگر و تروریست ترک انجام داده است، با انکاری صریح روبرو شده است.

اگر در واقع رنج و تلاش برای خدمت به یکپارچگی سوریه در هر یک از این نشستها یا کنگره‌ها حاصل می‌شد، رهبری خود مدیریتی شمال-شرق سوریه در عمل نیز پشتیبانی و حمایت خود را برای تلاشهای مبنی بر یکپارچگی سوریه و خلق آن نشان می‌داد. اما به شیوه‌ای دیگر نیز رهبری ما همواره برای ایجاد هماهنگی و نزدیکی و دیالوگ بین طرفهای سوری نیز مسئولیت ملی خود را بر اساس حفاظت از منطقه خودمدیریتی اصرار داشته و در این رابطه آمادگی خود را نیز اعلام نموده است.

تحت عنوان خلقمان تاکید می‌کنیم که تمامی این نشستها نه بر مبنای خواست و اراده سوریها بوده است و این نشستها هیچ حاصلی برای وضعیت کنونی سوریه در بر ندارند. در عین حال تمامی تلاشهایی را که برخی به دلیل نقائص و کاستی و مسئولیت ناپذیری خود در رابطه با سوریه و خلق آن سر باز می‌زنند، رد می‌نماییم. رهبری خودمدیریتی پروژه سوری در راستای تحقق نگرشهای خلق همراه با تاکید بر یکپارچگی سوریه است.

با حضور دولت ترک در این نشستها، در زمانیکه کشتار جمعی خلقمان در تمامی مناطق خودمدیریتی سوریه انجام می‌شود، به معنای مشروعیت بخشیدن به اقدامات آنان و ایجاد جوی سیاسی به منظور اهداف این کشور در سوریه است. به همین دلیل از دولت روسیه که حامی دیالوگ آستانه است تقاضا داریم که مسئولیت خود را در این رابطه انجام داده، تا این نشستها را به سوی اقدامات مثبت سوق داده و نه آنکه این نشستها را به نشستهای حمله به نهادها و پروژه‌های ملی در سوریه تبدیل نماید که نمایندگی اراده میلیونها نفر و هزاران نفری را که جان خود را  برای یکپارچگی سوریه و خلق آن از دست داده‌اند.

در خاتمه اعلام می‌شود که تلاش و قهرمانی انجام شده از سوی ما در شمال-شرق سوریه به منظور تامین ثبات و پیشبرد راه حلی دمکراتیک بوده و اقدامات انجام شده در راستای سیاه نمایی این مبارزه بر مبنای تجزیه طلبی، صرف در راستای خدمت به ترکیه و پروژه‌های پاکسازی اتنیکی و تحمیل پروژه اخوانی است. نیز پذیرش اعاده همپیمانی آدانا با تمامی شرایط و زمینه‌های آن بر مبنای واقعیات موجود و مشارکت حکومت سوریه-روسیه در این پیشنهاد، صرفا در راستای خدمت به منافع ترکیه خواهد بود. لازم بود که مرزی برای اقدامات و اشغالگری دولت ترک در سوریه کشیده می‌شد نه آنکه در طرحهای ترکیه مشارکت می‌شد. انتشار مواد مطرح شده در نشست آستانه صرفا راه را برای گسترش و تعمیق بی ثباتیها می‌گشاید."