هیئتی از روژاوا برای اتحاد ملی با احزاب شرق و جنوب کردستان نشست‌های انجام دادند  

هیئتی از روژاوای کردستان که متشکل از احزاب و جریان‌های شمال و شرق سوریه است، دربارەی مسائلی همچون اشغالگری دولت ترکیه در کردستان و همچنین تشکیل کنگرەی ملی، در جنوب کردستان نشستهایی را برگزار کردند.

  هیئتی متشکل از رهبران و مسئولین احزاب سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه، روز ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد به جنوب کردستان سفر کردند. این هیئت دربارەی مسائل اتحاد ملی و مقابله با اشغالگری دولت ترکیه در کردستان بویژه جنوب کردستان، نشست‌هایی را با احزاب و جریانهای سیاسی تشکیل دادند.

  هیئت به دیدار با جنبش تغییر( گوران) رفت

  این هیئت در ابتدا درچهارچوب این نشست‌ها با جنبش تغییر دیدار کردند. هیئت در سلیمانیه از سوی عمر سید علی رئیس حزب و تعدادی از مسئولین مورد استقبال قرار گرفتند.

  پس از این دیدار شاهوز حسن ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک پ.ی.د به نمایندگی از این هیئت در کنفرانسی خبری بیانیەای قرائت نمود. شاهوز حسن اعلام کرد، روند کنونی در هر چهار بخش کردستان بسیار مهم است و افزود: " از هر سویی خصومت و اشغالگری دولت ترک پراکنده شده و تاثیر بسیار زیادی را داراست. باید موضع کردها در برابر این اشغالگری متحد و یکپارچه باشد."

  در ادامەی این نشستها، هیئت به دیدار با حزب اتحادیهی میهنی کردستان ی.ن.ک رفتند. هیئت با کوسرت رسول معاون رئیس حزب ی.ن.ک بر سر مسائل اتحاد ملی و حملات اشغالگرانەی دولت ترکیه در کردستان نشستی را برگزار کردند.

  جمال شیخ باقی عضو این هیئت و ریاست کل حزب دمکراتیک کردهای سوریه اظهار داشت، در این نشست اشغالگری دولت ترکیه بر خاک کردستان مورد بحث قرار گرفته و افزود:" در این نشست حملات دولت ترکیه را ارزیابی نمودیم، این حملات نه تنها علیه پ.ک.ک بلکه علیه نیروهای پیشمرگ هم است و بویژه علیه دستاوردهای جنوب و روژاوای کردستان انجام میگیرند. از راه این حملات خواهان نابودی خواست آزادی و دمکراسیمان هستند. در این وضعیت موضع ی.ن.ک بسیار نزدیک به موضع ماست. موضعی مثبت و پیشرفتهایی چشمگیر وجود دارند. پیشتر هم ی.ن.ک موضعی شفاف داشت، اما به نظرمان این کافی نیست بلکه باید بیشتر فعالیت نمود. "

  بیشتر گفت‌وگوها دربارەی مسائل ملی بودند

  این هیئت در چهارچوب نشست‌های خویش به هولیر رفته و با حزب دمکرات کردستان حدک و در منطقەی کویه با حزب دمرکات کردستان ایران حدکا دیدار کردند.

  دربارەی مسائل مورد بحث در نشست این هیئت و حدکا، حسن شرفی مسئول مرکز سیاسی حدکا در نشستی خبری اعلام کرد: "در نشستمان بیشتر دربارەی موضوعات ملی گفت‌و‌گو شد. هیئت روژاوا خواهان ارتباط بیشتر میان احزاب کرد بودند. همچنین خواهان گفتوگوهای بیشتری دربارەی وضعیت کردستان بودند چون وضعیت خاورمیانه بسیار حساس است."