١٧ تبهکار رژیم ترکیه در باب کشته شدند

در شهر باب تحت اشغال رژیم تبهکار ترکیه انفجاری مهیب روی داد. گزارش‌ها اولیه حاکی از کشته شدن دست‌کم ١٧ تبهکار رژیم ترکیه است

نیروهای وابسته به رژیم تبهکار ترکیه در شهر باب هدف حمله انفجاری قرار گرفتند. در این حمله ١٧ تبهکار کشته و ٢٢ تبهکار دیگر زخمی شدند.