"١۵ آگوست بنیاد و ریشه است، شهامت شکست دشمن است"

​​​​​​​عضو کمیته رهبری پ.ک.ک اظهار کرد:"خیزش گریلا در ١۵ آگوست خود یک بنیان است" و افزود، این گام جسارت برای شکست دشمن و برساخت زندگی نوین را در کردستان آفرید

   دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت ٣۵مین سالروز ١۵ آگوست ١٩٨۴ سخن گفت.

   کالکان خاطرنشان کرد که ٣۵ سال ایستادگی بدون وقفه و صرف هزینه‌های سنگین در برابر رژیمی فاشیست، استعمارگر و سفاک که نیروهای بین‌المللی از آن حمایت می‌کنند نشان‌دهنده ایستار تاریخی بزرگی است.

​​​​​​​   کالکان با اشاره به سیاست‌های رژیم‌های استعمارگر و فاشیست حاکم بر چهاربخش کردستان و رویکرد نظام سرمایه‌داری در همکاری با اشغالگران از شکست دسیسه‌های همگی آنان علیه کردها خبر داده و گفت:"اگر کارزار گریلایی ١۵ آگوست آغاز نشده بود حکومت ترکیه در شمال کردستان چیزی به نام کردیت باقی نمی‌گذاشت."

​​​​​​​   کالکان سپس بیان نمود که در صورت تضعیف و نابودی کردها از سوی رژیم ترکیه حکومت‌های غاصب دیگر بخش‌های کردستان هم به تأسی از ترکیه کردیت را نابود می‌کردند.

​​​​​​​   کالکان در این زمینه گفت:"نه در جنوب کردستان و نه در روژاوا وضعیت امروز را شاهد نبودیم. در روژهلات هم امید به آزادی زنده نمی‌شد. در خارج از میهن خرد و هوشمندی آزادیخواهی و سازماندهی شکل نمی‌گرفت و آنچه پیشتر فراهم شده بود از میان می‌رفت."

​​​​​​​   علیه ذهنیتی که نابودی را بر کردها و کردستان تحمیل می‌كند خیز بلند ١۵ آگوست آغاز شد. برای متوقف کردن نسل‌کشی و قتل‌عام فرهنگی کردها، برای تداوم حیات و آفرینش زندگی آزادانه کارزار ١۵ آگوست یک ضرورت بود. کارزار گریلا با این هدف شکل گرفت.

​​​​​​​   دوران کالکان افزود؛ کارزار ١۵ آگوست برای آزادی و حیات، حقیقت مقاومت در خطمشی قهرمانی را آفرید و حزب را در راه خطمشی مقاومت قرار داد.

​​​​​​​   وی افزود:"نشان داد که دستیابی به آزادی و دمکراسی چگونه با تاکتیک و استراتژی محقق می‌شوند. از اینرو به آفرینش تاکتیک برای حزب منجر شد. تصمیم به زندگی آزاد را که در مقاومت زندان آمد سال ١٩٨٢ اتخاذ شده بود به کوهستانها رسانده و در چهارچوب مقاومت گریلایی به ثمر نشاند."

​​​​​​​   کالکان با یادآور شدن اهمیت مرحله ١۵ آگوست در خوددفاعی خلق کرد و دستاوردهای آن آگاهی، سازماندهی و مقاومت افزود:"[١۵ آگوست] هم پ.ک.ک را به پ.ک.ک مبدل کرد و هم اینکه خلق کرد را به سطح بینشی رساند که حقیقت و دروغ را از همدیگر متمایز کند."

​​​​​​​   کالکان سپس گفت:"پیروزی انقلاب رستاخیز ملی در شمال کردستان، آغاز انقلاب آزادیخواهی زنان، آفرینش ملت دمکراتیک، تحقق موقعیت کنونی در جنوب کردستان، طلوع انقلاب آزادیخواهی در روژاوا، نیرومند شدن امید به آزادی در روژهلات کردستان، گسترش مبارزه آزادی و بینش ملت دمکراتیک در میان کردهای چهارسوی جهان... به اختصار همگی این دستاوردها ثمره خیز بلند ١۵ آگوست بوده و با مبارزه ٣۵ ساله آزادیخواهی آفریده شدند. تمام ارزشهایی که در سرتاسر کردستان و جهان طی این ٣۵ سال برای بودن و آزادی خلق شدند [مستقیما] با کارزار ١۵ آگوست در پیوند می‌باشند."

​​​​​​​   کالکان تصریح کرد که ١۵ آگوست به کردها هر آنچه را که نداشته‌اند بخشیده است و به همین دلیل کردها رستاخیز خویش را در این مرحله دیده و درک نمودند که تنها با این مبارزه می‌توانند از حیات خویش دفاع نموده و آزاد گردند، اینگونه با شور و نشاط این روز را گرامی داشتند.

​​​​​​​   دوران کالکان سپس یادآور شد که کارزار ١۵ آگوست و روح پیروزمندی امروزه بیش از هر زمانی نیرومندتر بوده و گفت:"ما بر مبنای خطمشی مقاومت ١۴ ژوئیه به عملیات‌های تاریخی دست می‌زنیم. در چهارچوب کارزار ١۵ آگوست هر روز به دشمن ضربه زده و فعالیت‌های گریلاهای قهرمان گسترش می‌یابند. این واقعیتی آشکار است. از اینرو همان روحیه، همان اراده، همان جسارت و فداکاری با تمام نیرو ادامه دارد.

​​​​​​​   ما پیش از هر چیز در برابر همان ذهنیت و سیاست به مبارزه ادامه می‌دهیم. سیاست و ذهنیت نژادپرست و سفاکی که درصدد نابودی کردهاست متحمل ضربات سهمگینی شده و رسوا شده است، اما باز هم در تلاش نابودی کردهاست. با روزآمد کردن توطئه بین‌المللی و کسب حمایت از نیروهای توطئه‌گر سعی در تداوم حملات خود دارند."

​​​​​​​   کالکان سپس با نقل یکی از گفته‌های رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان که در آن گفته است؛ 'ما در آغاز تاریخ نهانیم (قدمت ما به سرآغاز تاریخ بازمیگردد)' افزود؛ "قدمت تاریخ به درازای قدمت جامعه است، ما هم نمونه اجتماعی شدن دمکراتیک را برگزیده‌ایم. برخی نیروها در پی نابودی این جایگاه بودند، اما ما به این مکان و موقعیت تکیه می‌کنیم. عبارت 'تاریخ در امروز نهان است' به این مهم اشاره دارد که 'هیچ ارزشی در طول تاریخ از میان نمی‌رود، همیشه روزآمد می‌شود، نیرو می‌گیرد، متحول می‌شود اما بر ریشه خویش تکیه دارد. از اینرو مقاومت روزه مرگ ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ همچون ریشه و بنیاد خط مقاومت فدایی پ.ک.ک را نشان می‌دهد. کارزار ١۵ آگوست ١٩٨۴ همچون بنیاد به آفرینش شهامت برای شکست دشمن و فداکاری و عزم در کردستان انجامیده است."

​​​​​​​   کالکان خاطرنشان کرد که روحیه، فداکاری و شهامتی که ١۴ ژوئیه و ١۵ آگوست را نشان می‌دهند در این برهه همچنان ادامه دارند و افزود:"با همان خطمشی و روحیه مبارزه در جریان است. در رویکرد این مبارزه، در روزآمد نمودن تاکتیک و سازماندهی سیستماتیک پیشرفتهای بزرگی روی داده‌اند. گسترش یافته و رو بسوی پیروزی دارند."

​​​​​​​   دوران کالکان با بیان اینکه همه آحاد جامعه لازم است در خطمشی مقاومت وارد میدان شوند گفت:"مطمئنم که جوانان، زنان، خلقمان در این چهارچوب مبارزه [مسلحانه] را در ٣۶مین سال به پیش خواهند برد."