پاسخ شورای رهبری م.س.د به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر

آنچه که در گزارش دید‌بان حقوق بشر آمده است بجز عملکرد رفتار افراد غیرمسئول که ارتباطی با مبانی و استراتژی کلی م.س.د ندارند چیز دیگری نیست و یادآوری می‌کنیم که در رابطه با این گزارش تحقیقاتی را آغاز کرده و تصریح می‌کنیم که پس از تحقیقات لازمه ...

شورای رهبری مجلس سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای کتبی به گزارش سازمان دید‌بان حقوق بشر که در آن مدعی شده بود ی.پ.گ کودکان را وادار به کارهای نظامی می‌کند پاسخ داده و می‌گوید:"آنچه که در گزارش دید‌بان حقوق بشر آمده است بجز عملکرد رفتار افراد غیرمسئول که ارتباطی با مبانی و استراتژی کلی م.س.د ندارند چیز دیگری نیست و یادآوری می‌کنیم که در رابطه با این گزارش تحقیقاتی را آغاز کرده و تصریح می‌کنیم که پس از تحقیقات لازمه اگر کودکانی در امور نظامی به‌کار گرفته شده باشند خاطیان را مورد حسابرسی قرار دهیم."

 

 

بیانیه شورای رهبری م.س.د به این شرح است:

"روز ٣ آگوست ٢٠١٨ دفتر دیدبان حقوق بشر در بیروت گزارشی رسمی را بر روی خروجی وبسایت خود قرار داده است. گزارش مدعی شده که تیمی از گزارشگران آنان با هشت خانواده در سه کمپ جداگانه دیدار کرده‌ و این خانواده‌ها مدعی شده‌اند که ی.پ.گ کودکان آوارگان را وادار به کارهای نظامی می‌کند.

 

به مثابه شورای رهبری م.س.د ضمن تکرار التزام به پیماننامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و بندهای متعلق به حقوق کودکان و بویژه بند‌های مربوط به ممنوعیت مشارکت کودکان در امور نظامی، اعلام می‌کنیم که این مفاهیم از اصول اساسی پیماننامه سیاسی کنگره تأسیسی م.س.د می‌باشند. در این راستا از بکارگیری کودکان در امور نظامی به هر بهانه‌ای ممانعت به عمل می‌آوریم. تأکید می‌کنیم آنچه که در گزارش دید‌بان حقوق بشر آمده است بجز عملکرد رفتار افراد غیرمسئول که ارتباطی با مبانی و استراتژی کلی م.س.د ندارند چیز دیگری نیست و یادآوری می‌کنیم که در رابطه با این گزارش تحقیقاتی را آغاز کرده و کودکانی را که محتملا در امور نظامی به کار گرفته شده باشند به آغوش خانواده بازمی‌گردانیم. عاملان هم مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت."

 

در این راستا از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که با در فعالیت‌های انساندوستانه با مجلس سوریه دمکراتیک همکاری کرده و راه حل مسائل و معضلات و همچنین اجرای پیماننامه‌های حقوق بشر را در عرصه عمل با همدیگر بیابیم.

 

التزام خود را به مفاهیم و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی حقوق‌بشر، کودکان و زنان اعلام می‌کنیم. برای گفتگو و همکاری با تمام آنانی که به فعالیت حقوق بشر می‌پردازند آمادگی خود را اعلام می‌کنیم."