پولات جان: هفتصد جوان دیرالزور در طول دو ماه به ما ملحق شدند

پولات جان از اعضای فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیك با اعلام آنکه حمایت همه طوایف منطقه دیرالزور را کسب کردەاند تصریح کرد الحاق جوانان بومی به نیروهای آنها پیامی روشن به نیروهای مدعی دیگر از سوی ساکنین منطقه است.

پولات جان از اعضای فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیك با اعلام آنکه حمایت همه طوایف منطقه دیرالزور را کسب کردەاند تصریح کرد الحاق جوانان بومی به نیروهای آنها پیامی روشن به نیروهای مدعی دیگر از سوی ساکنین منطقه است.

به دنبال آغاز عملیات تندباد جزیر در طول چهار ماه گذشته مناطق وسیعی از دیرالزور که تحت تصرف گروه ضد بشری داعش بودند توسط نیروهای سوریه دمکراتیك آزاد شدند.

 

پولات جان از فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیك می‌گوید در دو ماه گذشته بیش از ٧٠٠ تن از جوانان منطقه که از طوایف گوناگون هستند به نیروهای آنها ملحق شدەاند.

 

او حمایت طوایف منطقه را نشانه استقبال آنها از پروژەی خودمدیریتی‌های دمکراتیك برای حل بحران سوریه می‌داند.

 

پولات جان همچنین تصریح کرد جوانان بومی دیرالزور مسئولیت حفاظت از مناطق آزاد شده و دفاع از غیرنظامیان را بر عهده خواهند گرفت.