پژاک به قیام خلق روژهلات کوردستان درود فرستاد

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در بیانیه‌ای مکتوب به قیام خلق روژهلات کوردستان علیه رژیم فاسد و استعمارگر جمهوری اسلامی ایران درود فرستاد و خواهان اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر کوردها و خلق‌های آزادیخواه علیه رژیم ارتجاع شده است.

پژاک در آغاز بیانیه به کارنامه جمهوری اسلامی طی چهار دهه حاکمیت بر ایران پرداخته و می‌گوید:"جمهوری اسلامی ایران در کارنامه ۴٠ ساله خویش هزاران جنایت و ویرانی را برای خلق‌های ایران به ارمغان آورده است. بیکاری، فساد، فحشا، نسل‌کشی و آسیمیلاسیون و در آخرین مورد هم فروپاشی اقتصادی در سایه سیاست ضدمردمی و صدور اسلام شیعه شونیستی به کشورهای دیگر وارد دایره بی‌نتیجه‌ای شده است که نتیجه سیاست ناکارامد آخوندها می‌باشد، خلق‌های موجود در ایران به جای رژیم جمهوری اسلامی ایران تاوان این سیاست‌ها را می‌پردازند. به درازای ۴٠ سال گذشته سهم خلق‌های ایران اعدام، شکنجه و زندان بوده است و دارایی و ثروت این کشور به صدور شیعه شوونیستی به کشورهای منطقه بعلاوه افرادی فاسد و خاندان آنان اختصاص یافته است."

در ادامه بیانیه آمده است:"آزادیخواهان و حق‌طلبان معترض طی چهل سال زندگی خفقان و کشتار و اعدام در ایران، با بازداشت و ارعاب روبرو شده‌اند و رژیم ایران خلق را از اعتراض و مطالبه حقوق خود ترسانده‌اند. رژیم ایران از ابراز خواسته‌های مشروع خلق جلوگیری به عمل آورده است و اینچنین رژیم فاشیست ایران خود را بر خلق تحمیل نموده است. دیگر کاسه صبر خلق لبریز شد و این نوع از زندگی را نمی‌پذیرند و به هر شیوه‌ای در برابر ظلم و ستم و ویرانی ایستادگی می‌کنند.

پژاک در ادامه با اشاره به مبارزات حق‌خواهانه خلق روژهلات کوردستان از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی می‌گوید:"خلق کورد در روژهلات کوردستان دارای اراده می‌باشد و با درک حقوق آزادیخواهانه خود و مبارزه برای دستیابی به آزادی در کنار خلق‌های آزادیخواه دیگر جای گرفته است و دوشادوش تمام مبارزان و حق‌خواهان در ایران و منطقه مبارزه برای پایان دادن به دیکتاتوری از جمله سیستم ارتجاعی و فاشیست ایران را پی می‌گیرد. از این رو از تمام آزادیخواهان و حق‌طلبان و مبارزان ایران می‌خواهیم که در سرکوب و کشتار خلق سکوت نکرده و موضع اخذ نمایند و صدای اعتراض خویش و مبارزه را به اوج رسانند."

پژاک در پایان می‌گوید:"بر این مبنا از آحاد خلق کورد در هر چهاربخش کوردستان درخواست می‌کنیم که به حمایت از مبارزه خلقمان در روژهلات کوردستان برخیزند، به خلقمان نشان دهند که روژهلات کوردستان در مبارزه علیه دیکتاتوری و فاشیسم تنها نیست. لازم است در این مقطع حیاتی همگان با هشیاری و مسئولیت ‌پذیری عمل کنند و  با روحیه‌ای متحد و وطن‌دوستی به سوی مرحله‌ی تازه گام برداریم."