کارگروه اتحاد ملی در کوبانی برگزار می‌شود

اتحادیه روشنفکران کوبانی قبل از فردا کارگروه وحدت ملی را با شرکت روشنفکران، نوسیندگان، آکادمیسین‌ها و شخصیت‌های سیاسی احزاب گوناگون آغاز خواهد کرد.

جمعیت روشنفکران کوبانی روزهای ١١ و ١٢ دسامبر در شهر کوبانی کارگروه وحدت ملی را با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، روشنفکران، نویسندگان، آکادمیسین‌ها و ریش‌سفیدان و معتمدین برگزار می‌کند.

کارگروه تهدیدات علیه کوردستان بویژه روژاوا را مورد بحث و گفتگو قرار داده و مواضع کوردها را در پاسخ به تهدیدات ارزیابی خواهند کرد. کارگروه دو روز به درازا می‌کشد و تخمین زده می‌شود که در آن تعداد زیادی از روشنفکران، نویسندگان، استاتید دانشگاه، معتمدین و نمایندگان احزاب سیاسی شرکت کنند.

لیلا عبدو رئیس مشترک جمعیت روشنفکران کوبانی در گفتگو با خبرگزاری فرات با اهمیت وحدت ملی کوردها و حساسیت مقطع جاری را مورد ارزیابی قرار داد.

لیلا عبدو گفت:"ما می‌خواهیم در این کارگروه در مورد مرحله حساسی که میهنمان در آن قرار گرفته و همچنین اقدامات لازم برای این مقطع گفتگو کنیم. ما در این مرحله حیاتی می‌خواهیم موضع خلق خویش، سیاست خویش و روشنفکرانمان را ارزیابی کنیم."

لیلا عبدو خاطرنشان کرد که کوبانی برای اتحاد ملی کوردها یک شهر سمبلیک است و افزود:"برای آزادی این منطقه هزینه‌های گزافی پیشکش شدند. از اینرو گام اول برای وحدت ملی کوردها باید از کوبانی آغاز شود."

مسعود محمد از اعضای کمیته برگزار کننده کارگروه کوبانی گفت که افرادو شخصیت‌های فراوانی را برای شرکت در کارگروه دعوت کرده‌اند و افزود:"علاوه بر احزاب سیاسی، شخصیت‌های مستقل را هم دعوت کرده‌ایم. ما خواهان برگزاری کارگروهی گسترده هستیم که در آن به آینده خود و خلقمان را بسنجیم."

مسعود محمد در ادامه یادآوری کرد که گردهم آمدن کوردها برای اتخاذ سیاست مشترک یک ضرورت است و افزود:"برای دفاع از دستاوردهای خلقمان در مقابله با توازنات تازه منطقه برنامه‌های خویش را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. می‌خواهیم که گرداگرد سیاستی مشترک جمع شویم."