کشف ۴۵۰۰ جسد در گورهای دسته جمعی رقه

در رقه فعالیتهای برای یافتن گورهای دسته جمعی ادامه دارند. اعلام شده است تاکنون ۴۵۰۰ جسد در گورهای دسته جمعی رقه یافت شده است.

از ابتدای آزادی رقه از تبهکاران داعش، فعالیت تیمهای امدادی برای یافتن گورهای دسته جمعی ادامه دارند.

تاکنون ۱۴ گور دسته جمعی یافت شدەاند.

همچنین تیمهای امدادی ۶۳۲ جسد را در گور دسته جمعی الفخیخا یافتند.

پس از ماه رمضان گروهای امدادی فعالیتهای خویش را برای خارج ساختن اجساد در گورهای دسته جمعی واقع در گورستان طلعه آغاز کردند، در هر گور ۱۲ تا ۱۳ جسد کشف شدند. تاکنون بیش از ۴۵۰۰ جنازه در شهر یافت شده است.

در این باره یاسر الخمیس مسئول تیمهای امدادی اعلام کرد، با توجه به سخنان اهالی منطقه این گورها را برای کسانیکه اعدام کرده‌اند، آماده شده بود. الخمیس در ابتدای سخنان خویش اعلام کرد،" اهالی منطقه ۱۵۰۰ درخواستنامه را برای انها نوشتەاند که فرزندانشان مفقود شدەاند. اما تاکنون در گورستان الفخخا ۴۶ جسد یافت شدەاند."

یاسر الخمیس در پایان سخنان خویش اعلام کرد، پس از خارج کردن اجساد در گورستان طلعه، فعالیت خویش را برای یافتن اجساد در گورستان میان دو پل آغاز خواهند کرد.