کنترل ٣۵ درصد شهرک هجین به دست نیروهای ق.س.د افتاد

​​​​​​​مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در چهارچوب کارزار تندباد جزیر کنترل ٣۵ درصد از شهرک هجین را از چنگال تبهکاران داعش خارج کردند

ق.س.د اعلام کرده است که مبارزان آنان توانستند پس از نبردی نفس‌گیر کنترل ٣۵ درصد شهرک هجین را از تروریست‌های داعشی خارج کنند.

 

منابع میدانی از تحکیم مواضع و پیشروی نیروهای ق.س.د در داخل این شهرک خبر می‌دهند.