کنسوئلا نونز: جامعه روژاوا با فلسفه اوجالان یکی شده است

​​​​​​​در روزهای گذشته هیاتی هفت نفره از گروه ابتکار مادران صلح اینترناسیونالیست به روژاوا سفر کردند. کنسوئلا نونز یکی از این افراد بود که سخنگوی گروه فمنیست در مادرید اسپانیا است.

در روزهای گذشته هیاتی هفت نفره از گروە ابتکار مادران صلح اینترناسیونالیست بە روژاوا سفر کردند. کنسوئلا نونز یکی از این افراد بود که سخنگوی گروە فمنیست در مادرید اسپانیا است. او در رابطە با مشاهداتش در این سفر گفتگویی با خبرگزاری فرات انجام داده و می‌گوید جامعه روژاوا با فلسفه اوجالان یکی شده است.

کنسوئلا نونز عضو گروە ابتکار ماداران صلح اینترناسیونالیست در این مصاحبه به نقض حقوق بشر در عفرین توسط ترکیە اشارە کردە و می گوید مردم عفرین از منازلشان بیرون راندە شدە و کودکان از والدینشان جدا شدەاند. ما باید صدای ماداران ستمدیدە عفرین باشیم تا به سکونتگاه خود بازگردند.

 

نونز تصریح کرد؛ آنچە در این سفر بیشتر از همە توجە آنان را بە خود جلب کردە، مبارزات زنان در روژاوا و اتحاد و یکپارچگی جامعە با پیروی از فکر و فلسفە رهبر اوجالان است.

 

کنسوئلا نونز می‌گوید دخترش کە ابتدا بە عنوان یک روزنامەنگار، وقایع شمال کردستان را دنبال می‌کرد، با مقاومت خلق کُرد و مبارزات آزادیخواهانە زنان آشنا شدە و بە انقلاب روژاوا پیوست.

 

او می‌افزاید از تصمیم دخترش برای رفتن به روژاوا به عنوان یک مادر نگران بود اما حالا که به روژاوا رفته و تحولات را از نزدیک دیده است تصمیم گرفته راه فرزندش را ادامه دهد.