ک.ژ.ک: انقلاب روژاوا انقلاب زنان است

ک.ژ.ک اعلام کرد: جنگ و مبارزه خودبودن که بیشتر از ۴۰ سال است در چهار بخش کردستان ادامه دارد خود را در انقلاب روژاوا نمایان کرده است.

  شورای رهبری ک.ژ.ک در ارتباط با هشتمین سالگرد انقلاب روژاوا بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه آمده است، " انقلاب روژاوا درصدد است تا انقلابی ذهنیتی را به انجام برساند. از آنجا که رویداد انقلاب همواره تحول و پیشرفتی را در خود دارد، دگرگونی و بزرگی را در بطن خود نهفته می‌دارد، رویدادهایی که در این راستا صورت می‌پذیرند، گام‌هایی که در این زمینه برداشته می‌شوند، تداوم و توصیف انقلاب را مشخص می‌کنند."

  شورای رهبری ک.ژ.ک در این بیانیه اعلام نموده است،" ما هشتمین سالروز ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲/ ۲۸ تیر ۱۳۹۱ را که فرایند انقلاب روژاوا در در آن آغاز شده است را گرامی می‌داریم. بدینوسیله سالگرد این انقلاب را به خالقان راستین آن و طلایه داران آن تبریک می‌گوییم. ما در سالگرد انقلاب در برابر شهدایی که فرصت‌های حیاتی پر عزت را برایمان مهیا کردند، به منظور ایجاد جامعه‌ای برخوردار از هویت، واجد بنیاد و آزاد فداییانه و با قهرمانی به نبرد پرداختند و این سرزمین را با خونشان، با جانشان حفاظت کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. ما سالگرد انقلاب را به تمامی خلقهایی که طی سالیان دراز در شرایط دشوار جنگی، با عشق و اراد‌ه و با تمامی امکانات موجود به دفاع از انقلاب خود پرداختند تبریک گفته و در مراحل آینده نیز برای آنان امید موفقیت داریم.

  در قرن ۲۱ که با پیشاهنگی زنان روشنایی یافته است، به عنوان دوره مقاومت خلق‌ها اعلام شده است، انقلاب روژاوا مرحله به مرحله تکامل یافته و تلاش‌های این انقلاب به منظور ایجاد سیستم بدیل ادامه می‌یابد. تحول و پیشرفتی که در روژاوا و شمال سوریه پدیدار شده است، حول ایستارهای جامعه دمکراتیک، ملت دمکراتیک تجسم یافته و تلاش‌ها در راستای ایجاد سیستمی دمکراتیک ادامه دارند. مشکلات سیستم تمدن اقتدارگرای دولت محور در خاورمیانه تلاش داشته است تا با اعمال ستم بر خلق، اعتقادات و باورهای متفاوت، زنان و جوانان را به عنوان نیروی دینامیک جامعه از میان بردارد. بر این مبنا ایجاد و تاسیس چنین سیستمی پیش بینی می‌شود که ذهنیت فاشیستی و یکپارچه را متلاشی کند و تمامی آحاد خلق و باورهای متفاوت به برابری دست یافته و در سازمان‌های زندگی و مدیریت آن، حقوق برابر نمایندگی برای همگان مهیا گشته و هر شخصی و بتواند به پیشرفت و دگرگونی دست زند. خصوصا که جستجو به منظور یافتن مدلی برای راه حل مساله کرد، از تجربه مبارزه تاریخی تا به امروز بهره  گرفته و بسط و گسترش می‌یابد. بر این مبنا، بازخوانی تاریخ حاوی درس‌های فراوانی است؛ زیرا خلق کرد سیستم دولت محور و متمرکز سرمایه‌داری حاکم را متلاشی کردە و به صاحبان این رویکرد مبدل شده و به حمایت از آن خواهند پرداخت.

  تثبیت سیستم رهبر خلق کرد، ارزیابی‌های وی و پیشنهادهای عملی وی برای دست یابی به راه‌حل‌های بدیل، برای خلق کرد و آحاد ساکن در خاورمیانه امکان و فرصتی سودمند به شمار می‌رود. در این راستا چارچوب پاردایم رهبریمان، پاردایم کمونال، دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهانه زنان در راستای خدمت به کردها و آحاد خاورمیانه و بشریت  بوده و تغییر و تحولات را بسط و گسترش خواهد داد.

  به آزمون کشیدن و تحقق پروژه ملت دمکراتیک رهبریمان بدین معناست که خلق کرد با برخورداری از این ایستار زمان معاصر، فرایند جدیدی را آغاز می‌نماید. این همان زیبایی و ستاتیکای است کە ما از انقلاب روژاوا می‌گویم. متلاشی کردن و گلاویزکردن ذهنیت دولت و سیستم اقتدار‌گرا و جایگزین کردن آن با این سیستم که خلق آن را قبول می‌کند، خود را در آن ببینند و نظرات خود را بیان دارند. از همین رو به منظور تغییر این ذهنیت، نیازمند برخورداری از چنین فرایندی در بطن خود است حاصل مقاومت‌گری زیاد می‌باشد.

  انقلاب روژاوا همچنان نیازمند تلاش‌های فراوان برای تغییر ذهنیت است. تحقق انقلاب در هر گام خود، تغییر، تحول و شکوهمندی را به دنبال داشته، و گام‌هایی که در این راستا برداشته می‌شوند تداوم این انقلاب را اعلام می‌دارند. جامعەای کە با برخورداری از ایستار ملت دمکراتیک تقدیر روزانه خود را رقم می‌زند، تداوم انقلاب خود را نیز مهیا می‌کند. چنین امری نیز نیازمند سازماندهی، سیستم سازی، اعتقاد، تعهد به آرمان‌ها و استقامت بوده و در مواجهه با هر دشواری‌ باید با روحیه‌ای سرشار از امید همچنان مبارزه را تداوم بخشد. به همین دلیل، مسئولیت‌هایی تاریخی برعهده‌ی جوانان، خلق‌ها، آیین‌های متفاومت و بویژه زنان است.

  بیش از ۴۰ سال است که جنگ و مبارزه برای خود بودن  در هر چهار بخش کردستان ادامه داشته و اکنون این امر در روژاوا تحقق یافته است. می توان گفت، با انقلاب روژاوا واقعیت مبارزه کرد و کردستان وارد مرحله جدیدی شده است؛ تا جایی که واجد ویژگی تجلی یافتە و توجه تمامی خلق‌ها و زنان جهان را به خود معطوف داشته است. از این بعد،  انقلاب روژاوا  به مناسبتی تبدیل شده است که زنان، خلق و خلق‌های متفاوت در درون جامعه از امکان نمایندگی خود برخوردار باشند. از سوی دیگر، این انقلاب باعث شده است تا تمامی خلق‌های جهان نسبت به این انقلاب اندیشیده و دریابند که حیاتی متفاوت و متمایز امکان پذیر است؛ از همین روست که این انقلاب به امید مبدل شده است.

  جامعه را بر مبنای نیازمندیهای آن سازماندهی نماید

  تحولات روژاوا تا به امروز مراحل بسیاری را پشت سر گذاشته است. از دفاع از خود تا اقتصاد، از بخش سلامت تا آموزش، فرهنگ و حقوق بر مبنای جامعه‌ای دمکراتیک و ملتی دمکراتیک خود را سازماندهی کرده است. جامعه را بر مبنای نیازمندی‌های آن سازماندهی می‌نماید. بدون تمایز قائل شدن بین بخش‌های جامعه، تمامی فرهنگ‌ها و اعتقادات را ذیل این سیستم قرار می‌دهد. این سیستم که از سوی آنان ایجاد شده است، تمامی خلق‌های روژاوا و خلق‌هایی شمال سوریه را حفاظت نموده و توسعه این مناطق را نیز به یکی از اهداف خود تبدیل نموده است. مشاهده می‌شود که در برهه نخست زنان و جوانان با چه صمیمیتی به مبارزه برای ایجاد و تحقق آن دست می‌زنند.

  ما براین باوریم که خلق کرد در روژاوا و خلق‌های شمال سوریه از این دستاوردها دفاع خواهند کرد. در زمان جنگ با روحیه‌ای پر شور به دفاع از آن پرداختند، به نسبت امکاناتشان به مقاومت پیوستند که بعد از پایان نبرد نیز با روحیهای پر شور به حفظ ارزش‌های انقلاب می‌پردازد. بر نیروی خود اتکا داشته و نیروهای دفاعی خود را تاسیس کردند. تمامی دستاوردها با پیشاهنگی زنان کسب شده است، توجه زنان جهان را به خود معطوف داشته و در ابعاد مبارزه برای دفاع از خود، ابعاد اقتصادی، بهداشت، آموزش و فرهنگ زنان به عنوان پیشاهنگ توانسته‌اند این دستاوردهای بزرگ را محقق سازند.

  انقلاب روژاوا با نیروی زنان بر خاورمیانه و خلق‌های جهان تاثیر گذار خواهد بود

  رهبری ما اعلام داشته است که انقلاب روژاوا انقلاب زنان است. از این نظر توجه تمامی خلق‌های منطقه و جهان را به خود معطوف کرده است. این یکی از ابعاد این خود مدیریتی است. انقلاب روژاوا که بازتاب دهنده تصویری تمام قد از  زنان است که با نیروی سازماندهی خود بر تمامی خاورمیانه و خلق‌های دیگر جهان تاثیرگذار خواهد بود. پیشاهنگی زنان و جوانان، تاریخ مشارکتی در سازماندهی را آغاز کرده است و جامعه را مجددا بر اساس ریشه‌های خود بر پا می‌دارد. زنان کرد این مساله را تحقق بخشیده‌اند. زنان کرد که ۵ هزار سال است در  کنج خانه زندانی شده‌اند و این امر معیاری بر خدمتگذاری و بردگی محسوب می‌شود با  مبارزه آزادیخواهانه وایدئولوژیک رهبری، این بردگی را از میان برداشته‌اند. با این شخصیت نوین و مترقی زنانی که سیاست ورزی می‌کنند، سیاست ایجاد می‌شود و اعتماد به نفس آفریده می شود، و در هر مرحله‌ای از زندگی جنگ آزادی را به پیش می‌برد. دیگر هیچ کس،نه سیستم و نه رژیم نمی‌توانند از این مساله ممانعت نمایند. هیچ کس نمی‌تواند به مانعی در برابر مقاومت زنان کرد تبدیل شود.

  در اوایل انقلاب، تبهکارانی که دولت فاشیست ترکیه از آن‌ها حمایت می‌کردند دست به حمله زدند. دولت ترک تحت عنوان حفاظت از مرزهای خود، در برهه‌های فراوانی دست به حمله زده و روزانه این حملات را تداوم می‌بخشد. از همین رو لازم است زنان، جوانان و تمامی بخش‌های جامعه بیش از هر زمانی دیگر انقلاب روژاوا را حفظ نموده و مانع از اشغالگری شوند. از خلق زحمتکش و فداکارمان می‌خواهیم که در مقابل اشغالگری موضع خود را به نمایش بگذارند. دراین فرایند مبارزه برای دفاع، بسط و گسترش  انقلاب لازم است ما با روحیه‌ای پر شور در این مرحله مهم و خطیر مشارکت نماییم."