یگانهای مدافع خلق اسامی ۱۲ تن از شهدای مقاومت تاریخی عفرین را اعلام کرد

مرکز اطلاع رسانی ی.پ.گ اسامی ۱۲ تن از مبارزان خود را که در مقاومت عفرین در مقابل اشغالگری ترکیه شهید شدند را اعلام کرد

مرکز اطلاع رسانی ی.پ.گ اسامی ۱۲ تن از مبارزان خود را که در مقاومت عفرین در مقابل اشغالگری ترکیه شهید شدند را اعلام کرد.

 

شرح بیانیه‌ی ی.پ.گ:

 

۱۲ تن از مبارزین ما در مقاومت عفرین شهید شدند، ما یاد آنها را گرامی میداریم.

 

مقاومت تاریخی نیروهای ما در مقابل اشغالگری ترکیه و تبهکاران و مزدوران آنها ادامه دارد، نیروهای ما در مقابل چشم جهانیان و همه‌ی نیروهای بین‌المللی به مقاومت در مقابل قتل عام دولت ترکیه ادامه می‌دهند.

 

ما اسامی ۱۲ تن از مبارزین خود را که در زمانهای مختلف و در نقاط مختلف از کانتون عفرین شهید شدند را اعلام می‌کنیم. رفقای ما در مقابل اشغالگری ترکیه و سیاست قتل عام و تلاش برای نابود کردن دستاوردهای روژاوا و شمال سوریه به مبارزه در شرایط سخت و نابرابر پرداختند و به بخشی از این مقاومت تاریخی مبدل گشتند.

 

ما به مثابه یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان یاد رفقای خود را که در این مقاومت جان باختند گرامی می‌داریم و از آنها به قهرمانی یاد می‌کنیم و باری دیگر با آنها عهد می‌بندیم که راه آنها و آرمانهایشان را ادامه خواهیم داد.

 

مشخصات شهیدان از این قرار است:

   نام: رخشان اورپر

   کد سازمانی: آسمین کاردوخ گویی

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١۵ مارس ٢٠١٨/ ٢۴ اسفند ١٣٩۶- عفرین

 

   نام: لیلا چاولاک

   کد سازمانی: اسرین جودی

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ٧ مارس ٢٠١٨/١۶ اسفند ١٣٩۶- روستای مسکاسور –جندرس- عفرین

 

   نام: حلیمه آجو

   کد سازمانی: آوستا جودی

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٢ مارس ٢٠١٨/ ٢١ اسفند ١٣٩۶- روستای بله- بِلبِله- عفرین

 

   نام: اسرا گونگورموش

   کد سازمانی: آخین ویان انتقام

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١۵ مارس ٢٠١٨/ ٢۴ اسفند ١٣٩۶- مباتا- عفرین

 

   نام: یوکسل اَر

   کد سازمانی: بروسک تولهلدان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١٨/ ١٠ اسفند ١٣٩۶/ روستای بلیکا- راجو- عفرین

 

   نام: محمد العباسی

   کد سازمانی: جوان قامشلو

   محل تولد: قامشلو

   زمان و مکان شهادت: ١٠ مارس ٢٠١٨/ ١٩ اسفند ١٣٩۶- روستای قوطه- بِلبِله- عفرین

 

   نام: سفگی دنیز

   کد سازمانی: دستان جوانا

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ٢۶ فوریه ٢٠١٨/ ٧ اسفند ١٣٩۶- راجو- عفرین

 

   نام: موسی کشتی

   کد سازمانی: علی چیچک

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ٢٠ مارس ٢٠١٨/ ٢٩ اسفند ١٣٩۶- روستای کیماره- شراوا- عفرین

 

   نام: ناجی عبو

   کد سازمانی: هَرِم فراشین

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٠ مارس ٢٠١٨/ ١٩ اسفند ١٣٩۶- روستای کفرسفره – جندرس- عفرین

 

   نام: جیهان ارتوش

   کد سازمانی: کاوه فراشین

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ ١٣ اسفند ١٣٩۶- شِرا – عفرین

 

   نام: فخرالدین کُچ

   کد سازمانی: روژهات گودا

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ ١٣ اسفند ١٣٩۶- روستای کورا- راجو- عفرین

 

   نام: آزاد اَرگین

   کد سازمانی: خبات گابار

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١ مارس ٢٠١٨/ ١٠ اسفند ١٣٩۶- روستای بدینه- مباتا- عفرین