۵٨ نومبارز به ی.پ.گ پیوستند

روز گذشته طی مراسمی در شهر حسکه دوره آموزشی ۵٨ نومبارز به پایان رسید. نومبارزان در دوره آموزشی یک ماه ونیمه آکامی شهید خبات شرکت کرده و آموزش‌های ایدئولوژیکی و نظامی را طی کردند.

ی.پ.گ همزمان با مبارزه علیه اشغالگران در روژاوا و شمال سوریه بر تعداد مبارزان خود می‌افزاید

روز گذشته طی مراسمی در شهر حسکه دوره آموزشی ۵٨ نومبارز به پایان رسید. نومبارزان در دوره آموزشی یک ماه ونیمه آکامی شهید خبات شرکت کرده و آموزش‌های ایدئولوژیکی و نظامی را طی کردند.

 

مراسم پایان دوره با شرکت مبارزان و فرماندهی ه.پ.گ، نیروهای آسایش، تعدادی از شهروندان حسکه و خانواده شهدا برگزار شد.

 

دلیل شورش از فرمانده‌های ی.پ.گ در سخنانی برای جمع حاضر در این مراسم گفت:"دفاع از میهن وظیفه هر کدام از ماست. نومبارزانی که آموزش خود را به پایان رسانده‌اند لازم است برای پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای آماده باشند."

مبارزان پس از ادای سوگند نظامی به محل انجام وظیفه خود اعزام شدند.