صالح حیدو: مدارس و دانشگاه‌های ما، محصول انقلاب ما هستند

صالح حیدو اعلام نمود که افرادی که زبان کوردی را نمی‌پذیرند، همان کسانی هستند که از درخواستهای دشمنان کورد حمایت می‌کنند.

آلدار خلیل عضو هیات ریاست حزب اتحاد دمکراتیک با شرکت در برنامه بویر در تلویزیون روناهی اعلام کرده است که شورای میهنی کورد-سوریه در مذاکرات خود با احزاب اتحادیه میهنی کورد درخواست نموده است که سیستم آموزشی شمال-شرق سوریه به همان سیستم آموزشی حکومت دمشق بازگردانده شود.

در این رابطه صالح حیدو ادیب و پژوهشگر کورد در روژآوای کوردستان اعلام نمود که موجودیت و هویت خلق‌ها بر اساس زبان قرار گرفته است. صالح حیدو در گفتگوی خود اظهار داشت که از ١٠ سال پیش تا کنون انقلاب روژآوا در تمامی عرصه‌های ادامه یافته است. این انقلاب، انقلاب زبان و فرهنگ است، انقلاب اجتماعی و انقلاب برادری خلق‌ها و رهایی از ظلم و فرودستی است، انقلابی بر اساس صلح و انسانیت است. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و تدریس به زبان مادری میراث انقلاب روژآواست.

صالح حیدو در رابطه به نظرات گروههایی که تدریس به زبان مادری، به زبان کوردی در روژآوا را رد می‌کنند، نیز اظهار داشت: مگر این گروه‌ها چه می‌خواهند، چگونه می‌گویید که کورد هستید؟ در غیر اینصورت چرا اپوزیسیون هستید؟ در صورتیکه بر زبان و فرهنگ کوردی تاکید نداشته باشیم چرا باید خودمان را فدا کنیم؟ اگر زبان خود را فدا کنیم، اگر این زبان را رد کنیم، چه تمایزی با فارس و عرب و ترک داریم؟ در انصورت نمی‌توان از انقلاب نیز دم زد. حیدو در ادامه اظهارات خود تایید نمود که چنین افراد و گروه‌های از مطالبات دشمنان خلق کورد حمایت می‌کنند.

نمی‌توان دست از زبان کوردی تدریس به زبان کوردی برداشت

حیدو در ادامه سخنان خود گفت: واکنش‌های ما در این رابطه کاملا مشخص هستند. میهن‌دوستان و عاشقان زبان مادری دست از دستاوردهای خود و زبان خود بر‌نمی‌دارند. ما دبستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌های خود را تعطیل نمی‌کنیم.

دانشجویان و اساتید روژآوا همگی مجموعه پیشنهادات شورای میهنی کورد سوریه را محکوم کرده و اعلام نموده‌اند که دستاوردهای بی‌نظیری را در زمینه تدریس به زبان مادری کسب کرده‌اند.