پ.د.ک فعالیت تنها تلویزیون آزاد ایزدی‌ها را ممنوع کرد

به دستور آسایش شیخان متعلق به حزب دمکرات کوردستان فعالیت تلویزیون خلق ایزدی «چرا تی‌وی» در منطقه لالش نورانی مکان مقدس ایزدی‌ها ممنوع اعلام شد. مدیران چرا تی‌وی در بیانیه‌ای شدید‌اللحن فشارها بر تنها تلویزیون آزاد ایزدی‌ها را محکوم کردند