امینه اوسه: برای گفتگو درباره بحران سوریه و یا دفاع در برابر هر حمله احتمالی آماده‌ایم

امینه اوسه درباره استراتژی سال ٢٠٢٢ توضیح داد: "استراتژی ما عمدتا در راستای تقویت ارتباطات میان خلق‌های منطقه خواهد بود. در عین حال روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی و خاورمیانه را توسعه می‌دهیم. در نقاطی که دفتر نمایندگی نداریم، دفاتری خواهیم گشود."

امینه اوسه معاون روسای مشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در گفتگویی با خبرگزاری فرات توضیحاتی درباره استراتژی خودمدیریتی در سال ٢٠٢٢ بیان کرد. وی گفت برای حل صلح‌جویانه مسئلەی سوریه تلاش خواهند کرد، ولی برای دفاع از کیان خویش در برابر هر حمله احتمالی نیز آمادگی کامل دارند.

امینه اوسه با اعلام آن که ٢٠٢١ علیرغم همه موفقیت‌ها سالی پرتنش بود گفت: "قبل از هر چیز تحریم‌های شدیدی علیه مناطق شمال و شرق سوریه برقرار بودند. همچنین حملات به مناطقمان متوقف نشد. جریاناتی که خود را مخالف می‌نامند فرصت‌ها را هدر دادند و نشست‌های ژنو، آستانه و کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه بی نتیجه ماندند. درهای دیپلماسی جدیدی بر ما گشوده شدند."

وی درباره تلاش‌ها برای برسمیت شناساندن خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در جامعه جهانی گفت: "تلاش‌ها به این منظور در سال ٢٠٢١ ادامه پیدا کرد. بدون شک سعی در زمینه‌سازی برای حل سیاسی بحران سوریه کردیم. بر این تلاش‌ها خواهیم افزود."

معاون خودمدیریتی شمال و شرق سوریه  درباره استراتژی سال ٢٠٢٢ توضیح داد: "استراتژی ما عمدتا در راستای تقویت ارتباطات میان خلق‌های منطقه خواهد بود. در عین حال روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی و خاورمیانه را توسعه می‌دهیم. در نقاطی که دفتر نمایندگی نداریم، دفاتری خواهیم گشود."

امینه اوسه همچنین از تدارک برای دفاع در مقابل هر حمله احتمالی گسترده خبر داد و گفت: "می‌دانیم که تلاش برای به شکست کشاندن پروژەی ملتِ دمکراتیك و جنگ روانی در ٢٠٢٢ هم ادامه دارد و احتمالا شدیدتر شود. از سویی تهدیدهای حکومت ترکیه علیه خودمدیریتی وجود دارند. پس از تنظیم قرارداد اجتماعی و برگزاری انتخابات، مهمترین کار ما سازمان دادن به این سیستم خواهد بود. در عین حال برای خنثی کردن تأثیر تحریم‌های موجود، مردم خود را بسیج خواهیم کرد."

در رابطه با گفتگوهای میان خودمدیریتی دمکراتیك و دولت دمشق نیز وی شرح داد: "اصرار دولت سوریه برای عدم چارەیابی مسائل و کم‌توجهی به خواست مردم، منجر به عدم به نتیجه رسیدن گفتگوهاست. روسیه و طرف‌های دیگر در این زمینه تلاش جدی انجام ندادند. ولی این شرایط به این معنا نیست که ما از پروژەی چارەیابی خود دست کشیده‌ایم. معیار اصلی ما، حل مشکل در داخل کشور است و همواره برای گفتگوی طرفین آمادگی داریم."

امینه اوسه در عین حال از تخصیص بودجه برای شهرداری‌ها، خدمات درمانی، اقتصادی و آموزشی و غیره خبر داد و گفت یکی از برنامه های ٢٠٢٢ تلاش برای کارآفرینی و تأمین معیشت مردم در فضای جنگ‌های احتمالی است.