امینه عمر: بسیاری از چهره های اپوزیسیون سوری در ترکیه از موضع این مجلس حمایت میکنند

رئیس مشترک مجلس سوریه‌ی دموکراتیک امینه عمر با اشاره به توافق‌شان با ائتلاف ملی سوریه اظهار کرد: بسیاری از چهره های اپوزیسیون سوری در ترکیه از موضع مجلس سوریە دمکراتیک حمایت میکنند.

بسیاری از چهره های اپوزیسیون سوری در ترکیه از موضع مجلس سوریە دمکراتیک حمایت میکنند. امینه عمر در این بارە اشارە نمود که نزدیکی دولت ترکیه و حکومت دمشق را رد می کند و خاطرنشان کرد که آنها در حال مذاکره بر سر نگرشها و راهکارهایی هستند تا به ایجاد مکانیسم و موضع مشترک علیه نیروهای ترکیه و دمشق که بر مبتنی بر قربانی نمودن خلق سوریه است، دست یابند.

امینه عمر در این باره طی گفتگویی با  خبرگزاری هاوار اظهار داشت:

مجلس سوریە دمکراتیک و ائتلاف ملی سوریه درباره بسیاری از مواردی که به خلقهای سوریه مربوط می شود، توافق نمودەاند. این نکات عبارتند از اتحاد مناطق مختلف سوریه و گذار دموکراتیک و آینده سوریه، گفتگوی سوری به عنوان مبنای راه حل سیاسی کلی در سوریه بر اساس قطعنامه شماره ٢٢٥٤ شورای امنیت سازمان ملل، بازگشت امن آوارگان و مهاجران به روستاها و شهرهای خود. با این حال، برخی از نیروها همیشه میان سوری ها قرار گرفتە و بین آنها بە تفرقه‌افکنی مشغولند.

امینه عمر در خصوص مکانیسم کار مشترک و برنامه ریزی برای فعالیت اظهار داشت: برای تشکیل کمیته هایی برای اجرای نکات مورد توافق میان دو طرف و نشان دادن مواضع مشترک تلاش خواهند کرد. وی در ادامە این گفتگو افزود پس از دریافت و عملی نمودن ایدەها و نظرات مشترک مواضع مشترک اتخاذ خواهند شد.

امینه در رابطه با برنامه ریزی مجلس سوریە دمکراتیک و ائتلاف سوری نیز گفت: کار هر دو طرف درباره موضع مشترک، همکاری و تلاش مشترک در بسیاری از جنبه‌ها، هماهنگی بین نیروهای ملی سوریه برای آینده بهتر سوریه خواهد بود. وی همچنین اظهار داشت که مسائل مهم دیگری برای هر دو طرف و خلقهای سوریە وجود دارد.

امینه عمر در خصوص اینکه آیا افشای مذاکرات دو طرف به نزدیک شدن دولت اشغالگر ترکیه به حکومت دمشق مربوط می‌شود یا خیر، گفت: مجلس سوریە دمکراتیک پروژه ملی دموکراتیکی دارد. بدون شک ما برای اتحاد مردم سوریه، برای خروج از این وضعیت آشفته تلاش می کنیم. ما فعالیت هایی در سطح دیپلماتیک و سیاسی داریم و از همه نیروهای سیاسی و شخصیت‌های دموکراتیک استقبال می کنیم.همه پروژه مجلس سوریە دمکراتیک را که نشان دهنده رویاهای خلقهای سوریه است، امری دست‌یافتنی و واقعی قلمداد می کنند. بنابراین این یک گرایش به سمت مجلس سوریە دمکراتیک است.

امینه عمر در ادامە گفت: حضور ائتلاف سوریه در این منطقه، در این پروسه و در این زمان موید این امر است. خلق‌های سوریه متوجه شدەاند که کشورهایی که از اپوزیسیون سوریه یا خلق‌های سوریه حمایت کردند، اکنون دیگر آنان را بە حال خود واگذاشتەاند و برای دستیابی بە منافع خود بر سر آنها معامله می کنند. آنها همچنین فهمیدەاند که پروژه مجلس سوریە دمکراتیک در جهت منافع خلق‌های سوریه است.

امینه عمر با اشاره به اینکه مجلس سوریە دمکراتیک از بدو تأسیس تا کنون سعی در اتحاد شخصیت های سوری، ملی و دموکراتیک داشته است، ادامه داد: مجلس سوریە دمکراتیک در سال‌های گذشته پنل‌های زیادی را برگزار کرده و برگزاری دیدارها و نشستهای دیگر همچنان ادامه خواهند یافت. هدف اصلی آن متحد نمودن دیدگاه های مختلف اپوزیسیون به منظور یافتن فرمی سیاسی بر اساس تصمیمات بین المللی به ویژه ٢٢٥٤ است.

امینه عمر در پایان این گفتگو اعلام کرد که مجلس سوریە دمکراتیک از تمام  ابتکاراتی که از موضع خلق‌های سوریه حمایت می‌کنند، با آغوش باز استقبال می کند.