تدارک برای برگزاری کنگرە نیروها و شخصیتهای دمکراتیک

تدارک و زمینە سازیها برای برگزاری کنگرە نیروها و شخصیتهای دمکراتیک همچنان ادامە دارند.

تدارک و زمینە سازیها برای برگزاری کنگرە نیروها و شخصیتهای دمکراتیک همچنان ادامە دارند. هدف از برگزاری این کنگرە گشودن افقهای جدید برای مبارزە و برجستەکردن نیروهای اپوزیسیون دمکرات و انسجام بخشی بە دیدگاههای سیاسی برای پیشبرد فرایند سیاسی است.

علی رهمون از اعضای شورای رهبری مجلس سوریە دمکراتیک در گفتگویی با خبرگزاری هاوار اعلام نمود کە در چارچوب تدارک و زمینە سازیها برای برگزاری کنگرە نیروها و شخصیتهای دمکراتیک هستند؛ نشستها برای برگزاری کنگرە دمکراتیک روزهای ٤ و ٥ فوریە در استکهلم برگزار خواهد شد.

در این گفتگو رهمون خاطرنشان ساخت کە در این نشست، جزئیات برگزاری کنگرە مورد برروسی قرار خواهند گرفت و اسناد و مدارک مشارکت بیش از ٥٠٠ شرکت کنندە در این کنگرە آمادە شدە است.

رهمون در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت کە تا کنون بیشتر مسائل مربوط بە برگزاری کنگرە حل شدە و صرفا زمان دقیق برگزاری کنگرە مشخص نشدە است، احتمال دارد کە پیش از تابستان امسال این کنگرە برگزار شود. پروژە برگزاری کنگرە در سطح داخلی و خارجی پیشرفت پیدا کردە است. وزارت امور خارجە سوید و مرکز صلح و دمکراسی اولاف پالمە در سوئد حمایت از برگزاری این کنگرە را بر عهدە گرفتە است. در همین راستا ما سە نشست مشورتی را در استکهلم برگزار کردەایم. در داخل نیز چند دیدار و پنل را برگزار کردەایم و دیدارها بە این منظور در فوریە نیز ادامە پیدا خواهند کرد.

رهمون در رابطە با موانع پیش روی برگزاری این کنگرە نیز اظهار داشت: هیچگونە مانع جدی پیش روی برگزاری این کنگرە وجود ندارد اما زمینە و شرایط موجود برگزاری زودرس کنگرە را با مانع مواجە ساختە است. مسائلی هم در داخل سوریە و روژاوا وجود داشتند، اپوزیسیون سوریە هم اپوزیسیونی پراکندە است و پیش از این بە نوعی مسولانە برای دستیابی بە توافق و دیالوگ همکاری نکردە بود.

رهمون در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار اظهار داشت کە برگزاری این کنگرە منوط بە شرایط داخلی-سیاسی در روژاوا و سوریە بودە و از طرفی دیگر، ناشی از عدم توجە نیروهای بین المللی و پاندمی بودە است. همچنین چند کشور هم علیە برگزاری چنین کنگرەای اعلام موضع کردند. بە ویژە کشورهایی کە منافع خود را در راستای همگرایی نیروهای دمکراتیک سوریە نمی یافتند.

رهمون در خصوص شرایط و اوضاع خودمدیریتی نیز اظهار داشت کە آنها تلاش می کنند تا از طریق تداوم گفتگوها شرایط را بهبود بخشند.

رهمون در خاتمە این گفتگو اظهار داشت کە همکاری و کمکهای بین المللی در مقایسە با گذشتە هم اکنون بهتر بودە و سوئد در فضای سرزمینی خود، و با همکاری تمام کشورهای مرتبط بە مسالە سوریە، یعنی کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسە، از این  پروژە حمایت می کنند، تنها محدودیت برگزاری این کنگرە هم مسالە زمان برگزاری آن است.