چاپخانه بامشاد سبز یکی از بزرگترین چاپخانه‌های ایران اعلام ورشکستگی کرد

​​​​​​​به دنبال قریب به ٣٠ سال فعالیت، چاپخانه "بامشاد سبز" یکی از بزرگترین چاپخانه‌های ایران اعلام ورشکستگی کرد

به دنبال قریب به ٣٠ سال فعالیت، چاپخانه "بامشاد سبز" یکی از بزرگترین چاپخانه‌های ایران اعلام ورشکستگی کرد

روز گذشتە چاپخانە و شرکت "بامشاد سبز" یکی از بزرگترین چاپخانەهای تهران کە کار چاپ کتب درسی و چند روزنامە كثیر انتشار نیز در آن انجام میشود، ضمن تماس با  مدیران مسئول روزنامه‌های طرف قرار داد اعلام کرد بە دلیل ورشکستگی از تاریخ ١٣ مهر ماە دیگر قادر بە ادامە فعالیت نیست.

 

چند روزنامەای که در این شرکت به چاپ می رسیدند در پی چاپخانه جایگزین هستند اما گزارشها حاکیست به دلیل گرانی‌های اخیر و افزایش انواع مواد چاپ و کاغذ، وضعیت دیگر چاپخانه‌های ایران نیز مناسب نیست.

 

مدیران این چاپخانە چند روز پیش با اعلام رسمی ورشکستگی گفتەاند کە ۵٠ تن از کارکنان باقی ماندە را برای دریافت حقوق بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردەاند.

 

تا سال گذشتە بیش از ١١٠ نفر در این چاپخانە مشغول بە کار بود.