کودار به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری واکنش نشان داد

تنها ساعتی پس از صدور حکم اعدام برای محمدعلی ‌طاهری از زندانیان عقیدتی ایران، کمیته ادیان و باورداشت‌های جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان – کودار، بیانیه‌ای را صادر و این حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرده است

تنها ساعتی پس از صدور حکم اعدام برای محمدعلی ‌طاهری از زندانیان عقیدتی ایران، کمیته ادیان و باورداشت‌های جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان – کودار، بیانیه‌ای را صادر و این حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرده است

در بیانیه کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار که در سایت رسمی آن منتشر شده است، چنین آمده است:   

 

بیانیه کمیته ادیان و  باورداشت‌های کودار نسبت به صدور حکم اعدام محمدعلی طاهری

متأسفانه با خبر شدیم که دستگاه قضای رژیم جمهوری اسلامی، بار دیگر با صدور یک حکم غیرانسانی و ناعادلانه، چهره راستین خود را برای تمامی جهانیان آشکار نمود. صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی‌ای که تاکنون نیز ناعادلانه و تنها به حکم جهل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندان به‌سر برده است، بار دیگر نشان می‌دهد که این رژیم واپسگرا، در راستای سرکوب صدای مخالفان و ترویج قوانین ارتجاعی‌اش، هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد.

 

بر حکم قوانین وجدانی، اخلاقی و انسانی هیچ شخصی را نمی‌توان به خاطر تفاوت و تمایز اتنیکی، دینی، مذهبی، فرهنگی، هویـت اجتماعی و جنسیتی‌اش، مـورد تحقیر قرار داده و یـا حتی برایش امتیازی قائل شد؛ امری که در طول نزدیک به چهار دهه، برای حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن هیچ مفهومی را نداشته است. در جهانی به‌سر می‌بریم که این ارزش‌های انسانی هر روز از سوی اجتماعات و بسیاری حاکمیت‌ها در حال گسترش است. اما حاکمیت‌های مستبد خاورمیانه و در رأس آن‌ها رژیم جمهوری اسلامی، با پایمال نمودن هر روزه حقوق اولیه انسان‌های این سرزمین، و تنها برای استحکام پایه‌های قدرت و اقتدار خود، به احکام غیرانسانی‌ای چون اعدام متوسل می‌شوند.

 

ما به‌مثابه جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان – کودار، خود را نه تنها در برابر خلق کرد در این بخش از کردستان، بلکه در برابر تمامی اجتماعات، فرهنگ‌ها و حقوق تمامی انسان‌‌های درون جغرافیای ایران مسئول دانسته و تمامی تلاش خود را در این زمینه به‌کار می‌گیریم. از نظر ما، اجتماعات فرهنگی، ملی، اتنیکی، اخلاقی، مذهبــی، عرفانی و دینی، از حــق مدیریت و تحقق "امر سازماندهی دموکراتیک و صیانت از فرهنــگ و توسعه جامعه خویش" برخوردارند. در همین راستا معتقدیم هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند باورداشت‌ شخصی خویـش را بـا توسـل بـه ابزارهـای زورمدارانه بـر افراد یـا گروه‌های دیگر تحمیل نماید.

 

ما بار دیگر صدور حکم غیرانسانی اعدام برای زندانی عقیدتی محمد علی طاهری را به شدت محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید در کوتاه‌ترین زمان در این حکم غیراخلاقی و ناشیانه، تجدیدنظر نماید. هم‌چنین به مثابه کودار از تمامی سازمان‌های حقوق‌بشری، خلق‌های درون جغرافیای ایران و نیز تمامی طبقات جوامع ایرانی می‌خواهیم که مراتب اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام دارند. بدون‌شک اتخاذ موضع قاطع در برابر این‌گونه اقدامات وحشیانه جمهوری اسلامی، وظیفه اخلاقی و وجدانی هر شهروند ایرانی‌ست.

 

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار

پنجم شهریور ۱۳۹۶