رسوایی در پی رسوایی رسانەهای پارت دمکرات کردستان عراق + [ویدیو]

پاسخ مبارزان انترناسیونالیست شنگال بە ادعاهای رسانەهای بارزانی: ما با ارادە خود بە اینجا آمدەایم

پاسخ مبارزان انترناسیونالیست شنگال بە ادعاهای رسانەهای بارزانی: ما با ارادە خود بە اینجا آمدەایم

باهوز شنگالی از فرماندهی مبارزان شنگال در سخنانی تصریح کردە است کە پارت دمکرات کردستان عراق برای مبارزان انترناسیونالیستی کە در جنگ علیە داعش شرکت کردەاند ایجاد مانع می‌کند

 

یکی از مبارزان سویسی  بە نام تونی برخودان کە اکنون در شنگال بسر می‌برد ادعاهای رسانەهای پارت دمکرات کردستان عراق را دروغ نامید. رسانەهای پارتی در روزهای اخیر پی‌در پی گزارشهایی را در رابطە با ممانعت مبارزان شنگال از بازگشت تونی بە کشور خود منتشر کردند و حتی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان کە از سوی پارت دمکرات همچون پارلمان اقلیم مصادرە شدە است در بیانیەای مضحک ادعاهای رسانەهای پارتی را طوطی‌وار تکرار کرد. در ویدیویی کە از شنگال بە خبرگزار فرات رسیدە است مبارز تونی برخودان در سخنانی ضمن تکذیب ادعاهای رسانەهای پارتی خاطرنشان کردە است کە وی با ارادە خود بە شنگال آمدە و بە دلیل بحران جاری در منطقە حاضر بە ترک شنگال نیست و بە کمک‌های خود بە خلق ایزدی ادامە خواهد داد.

 

تونی در ادامە افزود کە خواهان جنگ با علیە کردها نیست و بە همین دلیل هم در خانەای اسکان دادە شدە و برای وی هم مترجم تعیین شدە است. تونی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید کە این مسئلە را با یکی از رفقای سوییسی خود در میان گذاشتە است و وی بە اشتباە موضوع را درک کردە است.

 

این مبارز در ادامە افزودە است کە با ارادە و تصمیم خود در شنگال ماندە است و در آیندە با ارادە خود شنگال را ترک خواهد کرد. تونی در پایان از ممانعتهای حزب دمکرات برای مبارزان انترناسیونال برای رفت و آمد بە شنگال سخن بە میان آوردە است.