آهنگ 'نوروز' منتشر شد

آهنگ "نوروز" کاری از کمیته فرهنگ و هنر بیستون در روژهلات کوردستان به مناسبت فرار رسیدن نوروزمنتشرشد.

مرکز فرهنگ و هنر بیستون درروژهلات کوردستان به مناسبت فرا رسیدن نوروز با اجرای آهنگ "نوروز" به استقبال نوروز 2723 کوردی رفتند.

یک ویدیو کلیپ ویژە برای آهنگ نوروز ساختە شدە که با رقص و پایکوبی گریلاهای روژهلات کوردستان مزین شدە است.

کمیتەی فرهنگ و هنر بیستون این آهنگ را بە خلق کورد و تمامی خلق‌های ایران که در حال مبارزات انقلابی جنبش زن زندگی آزادی می‌باشند تقدیم کردەاند.