آمارا روژ؛ گریلایی که مهر خود را بر مقاومت هفتانین زد

گریلا آمارا در حملات اشغالگرانه دولت متجاوز ترکیه به هفتانین به شهادت رسید، آمارا در مقاومت جای گرفته بود، یکی از ترانه‌های وی تأثیر شگرفی بر جای گذاشت.

صدها سال است آسیمیلاسیون فرهنگی و قتلعام فیزیکی علیه کوردها اعمال می‌شود و در راستای تداوم نسل‌کشی هر شیوه و رویکردی به کار گرفته شد. نابودی، آسیمیلاسیون، شکنجه و زورگویی بویژه در باکور کوردستان از سوی دولت اشغالگر و استعمارگر ترکیه به اوج رسید. به موازات نسل‌کشی فرهنگی کوردها، جنگ ویژه‌ای از سوی رسانه‌های وابسته به دولت استعمارگر ترک تداوم یافته است. تمامی سازمان و ارگان‌ها دولت ترکیه به بخشی از جنگ ویژه رژیم علیه کوردها مبدل شده‌اند.

کورد خوب از نظر دولت استعمارگر و فاشیست ترکیه کسی است که از کوردیت دست شسته باشد. آنچه که در سال ٢٠١۵ در جریان مقاومت خودمدیریتی و رویدادهای پس از آن دیده شد به وضوح ذات رژیم ترکیه را نشان می‌دهد.

اما ترکیه به هیچکدام از اهداف پلید خود دست نیافت و جوانان کورد گروه گروه راه کوهستان‌های آزاد کوردستان را در پیش گرفتند. یکی از این جوانان «آمارا روژ» بود که روز ١٩ ژوئن در تپه قسروکی در منطقه پارتیزان هفتانین به کاروان شهیدان همیشه جاوید کوردستان پیوست. آمارا در بخش ملازگرد استان موش متولد شد و همچون اغلب جوانان کورد در برابر ظلم، فشار و ناعدالتی بر خلقش سکوت نکرد، تصمیم گرفت راه مقدس انقلاب کوردستان را پیش گیرد و اینچنین به کوهستان آمد.

آمارا روژ سال ٢٠١۵ به جنبش آزادیخواهی پیوست. وی در مورد مشارکت خویش در صفوف انقلاب گفته بود:"یکی از بستگانمان در محکومیت توطئه علیه رهبر آپو روز ١۵ فوریه بدن خود را به آتش کشید. اراده و روحیه وی تأثیر بزرگی بر من گذاشت. انقلاب و جنگ در روژاوا من را تشویق کرد تا در صفوف جنبش آزادیخواهی جای گیرم. رفاقت و رنجی که در زندگی گریلایی وجود دارد من را تحت تأثیر قرار داد."

آمارا روژ مقاومت خود را از کوهستان‌های سرحد الهام گرفته بود و از اینرو در برابر ارتش غاصب ترکیه مقاومت قهرمانانه‌ای را رقم زد. آمارا همچنین از میراث «دنگبیژی» بهره برده بود. او برای رفقایش ترانه‌های دنگبیژی می‌گفت. با ترانه‌هایش همه را پیرامون خود جمع می‌کرد. با صدای زلال و روحیه‌بخش خود به صدای انقلاب مبدل شده بود. آمارا روژ همزمان با جای گرفتن در سنگرهای مقدم جنگ، با ترانه‌هایی که برای رفقایش شهیدش خوانده بود مقاومت هفتانین را شعله‌ورتر کرد.