آمَد در چهارمین روز مقاومت علیه کودتا؛ اشغالگری پذیرفتنی نیست

مقاومت آمد علیه اشغالگری در چهارمین روز ادامه دارد.  هشیار اُزسوی پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، "ذهنیت اشغالگری را قبول نخواهیم کرد."

   مقاومت خلق آمد علیه اشغالگری آ.ک.پ در چهارمین روز ادامه دارد. هشیار ازسوی، موسی فارس اغلولاری، درسیم داغ، رمزیه توسون، فلکناس اوجا و دلشاد جانباز پارلمانتار‌های ه.د.پ به همراه گروهی از اعضای ه.د.پ در مقابل ساختمان شهرداری آمد که از سوی نیروهای پلیس محاصره شده است بست نشستند. شهروندان آمد هم در محله‌ی لیسه گردهم آمدند.

   اعضای ه.د.پ سپس به محله‌ی ینی‌شهیر راهپیمایی کردند و بیانیه‌ای را قرائت نمودند. هشیار ازسوی پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، آنان هر روز به تحصن خویش ادامه خواهند داد.

   همچنین معاون ریاست کل حزب کارگران ترکیه و بارش آتای پارلمانتار هاتای اعلام کردند، توافق خود با ه.د.پ  را در هر عرصه‌ای تداوم خواهند بخشید. آتای اعلام کرد، "اتحاد خویش را هم در خیابان و هم در مجلس نشان خواهیم داد." وی اظهار داشت، مجبور هستند با مقاومت مشترک حملات را در‌هم شکنند.

   سینان چفتیورک ریاست کل حزب کمونیست کردستان ک.ک.پ اظهار داشت، قیم، کودتای سیاسی علیه اراده‌ی خلق است. وی اعلام کرد، "به اراده‌ی خلق حمله می‌کنند. از تمامی احزاب کرد در چهاربخش کردستان درخواست می‌کنم، از اراده‌ی خویش صیانت نماییم."

   پس از قرائت بیانیه جمعیت خلق بست نشستند.