امروز ششمین سالروز قتل‌عام ایزدی‌های شنگال است

در این روز نیروهای حزب دمکرات کوردستان بدون هیچ توجیهی شنگال را به داعش واگذار کردند

   امروز ششمین سالروز قتلعام ایزدیان در شنگال توسط داعش است. سال ٢٠١۴، در چنین روزی شهر شنگال و روستاهای اطراف آن مورد حمله داعش قرار گرفت.

سوم آگوست سال ٢٠١۴، عناصر داعش به کوردهای ایزدی در شنگال حمله کرده و نیروهای حزب دمکرات کوردستان که در این منطقه مستقر بودند پا به فرار گذاشته و شنگال را برای تروریست‌های داعش جا گذاشتند.

   ایزدی‌ها برای حفظ جان خود مجبور به ترک شهر شنگال شده و به سوی مناطق کوهستانی و دهوک رفتند، داعش شهر را اشغال کرد و هزاران تن از ایزدی‌های در حال کوچ، از جمله، زنان و کودکان توسط داعش به شیوه‌ای وحشیانه قتل عام شده یا به اسارت در آمدند.

   صدها نفر از قریب دهها هزار نفری که در حال کوچ به کوهستان شنگال بودند به دلیل گرمای طاقت‌فرسای تابستان و نبود آب و غذا جان خود را از دست دادند.

   گروهی از مبارزان یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ)و یگانهای مدافع زن (ی.پ.ژ) به سرعت برای حفاظت از ایزدی‌ها در برابر هفتاد و سومین قتل‌عام این جامعه، از روژاوا به شنگال رفتند. شمار کمی از گریلاهای نیروی مدافع خلق (ه.پ.گ) که پیش از حملە داعش در منطقە شنگال بودند، با مرکز دفاع از خلق تماس گرفتە و نیروی پشتیبانی خواستند.

   مراد کاراییلان فرماندە مرکز دفاع از خلق در گفتگویی درباره این ارتباط گفتە بود: ساعت ٩ صبح روز سوم آگوست به ما خبر رسید کە شنگال با قتل‌عام روبرو شد. ساعت ١١ گریلاهای نیروی مدافع خلق و یژا ستار بسوی شنگال راە افتادند و در شنگال همراە با مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ از کشتار جمعی بیشتر جلوگیری کردند. نیروهای گریلا و مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ هزاران تن از مردم شنگال را بە روژآوا منتقل کردند.

   در شنگال هزاران نفر کشتە شدند و از سرنوشت هزاران تن دیگر هنوز هم خبری در دست نیست. هزاران زن شنگالی کە توسط داعش ربودە شدند اکنون نیز در بازارها توسط داعش فروخته می‌شوند.

   یگانهای مقاومت شنگال ی.ب.ش و یگانهای مدافع زنان شنگال ی.ژ.ش، تشکیل شدە و روز به روز بر تعداد این مبارزان افزودە می‌شود. نیروهای مبارز ایزدی با کمک گریلاهای کوردستان و مبارزان روژاوا پس از ۴۶۵ روز مقاومت در ١٣ نوامبر ٢٠١۵ خاک شنگال را از لوث تبهکاران پاکسازی کردند و داعش را به زباله‌دانی تاریخ انداختند.