تبرئه سلما ایرماک از اتهامات وارده

سلما ایرماک نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در جلسه محاکمه از اتهام تبلیغات برای سازمان تبرئه شد

سلما ایرماک نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها که پیش از این در ۵ سپتامیر ۲۰۱۶ به منظور کسب اطلاع از وضعیت رهبر آپو با گروهی ۵۰ نفره دست به اعتصاب زده بود، به اتهام تبلیغات برای سازمان از سوی شعبه ۹ دادگاه آمد پرونده‌ای برای وی گشوده شده بود. روز گذشته محاکمه و بررسی پرونده وی خاتمه یافت. سلما از نخستین زندان زندانیان زن از طریق دوربین مداربسته در این جلسه محاکمه شرکت کرد. ریحانه یالچین داغ وکیل سلما ایرماک نیز در نشست حضور داشت.

بعد از شروع دادگاه و تفهیم اتهامات، سلما هیچ یک از اتهامات خود را نپذیرفته و اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ خبری مبنی سکته قلبی آقای اوجالان منتشر شد. در این رابطه ما شعارهایی را سر دادیم و خارج از قوانین هیچگونه اقدامی صورت نگرفت. به عنوان یک نماینده نیز در اعتصاب غذا شرکت کردم.

دادستانی اعلام نمود که سلما مرتکب جرم تبلیغات برای سازمان نشده و درخواست برائت نمود، بعد از اعلام تنفس دادگاه، دادگاه اعلام نمود که مطمئن شده است که سلما مرتکب جرم نشده و رای به برائت وی صادر کرد.