جامعه جوانان: در خاکورک سپر انسانی تشکیل دهید

شورای رهبری جامعه جوانان با انتشار بیانیەای کتبی اعلام کرد، حملات دولت ترکیه "حملات اشغالگرانەای گسترده" بوده و از تمامی جوانان جنوب کردستان درخواست کرد سپر انسانی تشکیل دهند.

  شورای رهبری جامعە جوانان دربارەی حملات اشغالگرانەی دولت ترکیه در جنوب کردستان بیانیوای کتبی منتشر کرده و اعلام کرد، بایستی رادیکالترین موضع اتخاذ شود.

  در بیانیه جامعه جوانان آمده است: " حملات علیه خاکورک سالهاست بدون وقفه از سوی دولت استعمارگر ترکیه و دشمنان قسم خوردە کردها و کردستان یعنی رژیم فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ ادامه دارد و به اوج رسیده است. رژیم فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ به نمایندگی از میراث دولت استعمارگر ترکیه، سیاستهای همگونساز و نابودگر را علیه خلق کرد به کار میگیرد. رژیم فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ در برابر  دستاوردهای خلق کردستان که در نتیجەی جنبش آزادی خواهی کرد به دست آمدەاند قادر به تحمل نبوده و موجب وحشت آنها شده است. به همین دلیل در بسیاری نقاط کردستان  دست به حملاتی اشغالگرانه میزند."

  در ادامه بیانیه آمده است، دولت استعمارگر ترک با همکاران خویش حملاتی اشغالگرانه به انجام میرساند و اعلام کرد، "حملات علیه خاکورک نه اولین و نه آخرین آنهاست. در ۳۰ مین حملەی اشغالگرانەی ترکیه بە خارج از مرزهایش، ارتباط میان آ.ک.پ و حزب دمکرات کردستان پ.د.ک آشکار شده است. نباید به حملاتی که در منطقەی برادوست انجام میشوند ساده نگریست. سلطەی دولت استعمارگر ترک در منطقەی برادوست به معنای تهدید علیه تمامی دستاوردهای جنوب کردستان است. هدف دولت اشغالگر ترکیه در این حملات، تحمیل توطئەی عفرین بر جنوب کردستان است. "

  در بیانیه از جوانان درخواست شده است که موضع گیری نمایند و به سوی این مناطق بروند و در ادامه آمده است، " ما از تمامی جوانان کردستان درخواست میکنیم با روحیەی مقاومتهای اعتصاب غذا از برادوست صیانت نمایند. همچنین از تمامی جوانان جنوب کردستان درخواست میکنیم علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه در خاکورک به سپر انسانی مبدل شوند. جنبش آزادی تاریخ ۴۵ سالەی خود با مقاومت خویش به موفقیت دست یافته است. رفتن رژیم اشغالگر ترکیه به خاکورک و برادوست سهل بوده اما بازگشت چنین نخواهد بود. بمانند سال ۲۰۰۸ ارتش اشغالگر ترکیه قادر نخواهد بود از دست نیروهای گریلا رهایی یابد. به همین دلیل از تمامی جوانان فداکار، شجاع و میهن دوست درخواست مینماییم، بیایید خاکورک را برای میهنمان به بهشت و برای خائنان و دشمنان به دوزخ مبدل سازیم. با مقاومت به امروز رسیدیم، با مقاومت موفق شده و به افتخار دست خواهیم یافت. آنکه مقاومت نماید پیروز خواهد شد، مقاومت سبب موفقیت است."