"حضور ما به قلب آنان هراس انداخته است"

جانفدا تولهلدان گریلای یژا ستار؛ "با هلی‌کوپترهای جنگی کبرا هر شب منطقه را آماج حملات راکتی قرار می‌دهند، همیشه ترس عملیات‌های گریلایی را در قلب خود احساس خواهند کرد. حتی اگر به هفتانین نیز قدم گذاشته باشند اما این منطقه به گورستان آنان مبدل می‌شود."

جانفدا تولهلدان از گریلاهای یژا ستار است که در جنگ هفتانین جای گرفته است. وی خاطرنشان می‌کند که حملات اشغالگرانه‌ای که ترکیه از ١۶ ژوئن آغاز کرده بود را تحت عنوان حمله به گریلا معرفی می‌کند اما در واقع این حملات علیه تمامی باشور کوردستان است.

تولهلدان خاطرنشان کرد که دولت ترک در صدد مشروعیت بخشیدن به حملات اشغالگرانه است و افزود:"خلقمان در باشور لازم است نسبت به اهداف ترکیه آگاه باشند. ما به خلقمان تکیه کرده و پیشاهنگی دفاع از خاک کوردستان را بر عهده گرفته‌ایم. دشمن نگوید «به آسانی وارد هفتانین شدیم». برای اینکه به یک تپه دست یابند با چهار فروند هلی‌کوپتر کبرا ٢۴ ساعت شبانه روز منطقه را هدف حمله قرار دادند و با تمامی این اوصاف عملیات نیروهای گریلا متوقف نشدند."

تولهلدان با اشاره به اینکه در تپه‌های خانتور، ششدارا و دوپشک مقاومت تاریخی در جریان است، افزود:"ترکیه به اندازه نظامیانی که به منطقه فرستاد زخمی داده است، نمی‌توانند اجساد کشته‌هایشان را خارج کنند. در این حملات نه تنها سربازان ترک بلکه جاش‌های کورد و عناصر داعش نیز جای گرفته‌اند. با کشته شدنشان جنازه‌های بسیاری در منطقه باقی مانده است. ترکیه آمار واقعی تلفاتش را مخفی می‌کند."

تولهلدان تأکید کرد که ارتش ترک تنها جنازه‌های سربازانش را خارج می‌کند ولی جنازه‌های جاش‌ها و مزدوران داعش را همانجا باقی می‌گذارد.

خانتور میدان مقاومت بزرگ است

تولهلدان با بیان اینکه مقاومت بزرگی در خانتور و ششدارا در جریان است گفت:"این مقاومت اراده راسخ، استقامت و جنگ ما را نشان داد. رفقا آمارا، زریان و شورشگر به شهادت رسیدند، آنان همچون رفیق زیلان به ما درس مقاومت و روحیه دادند."

گریلا جانفدا تولهلدان خاطرنشان کرد که گریلا با تاکتیک تازه‌ای به جنگ می‌پردازد و حملات ارتش ترک را خنثی کرده است. وی گفت:"هر اندازه تکنولوژی پیشرفته‌ای را مورد استفاده قرار دهند باز هم اراده ما نیرومندتر می‌شود. هر راکتی که به سوی ما شلیک می‌کنند بر اراده و نیروی ما می‌افزاید. بدون شک ما ماهیت این رژیم را خوب می‌دانیم."

گریلا هر همه جاست و هیچ جا نیست

تولهلدان خاطرنشان کرد که ارتش اشغالگر ترک هر شب به جایی حمله می‌کند و افزود:"این امر نشان می‌دهد که آنان چقدر از گریلا می‌ترسند. خواب و خیال سربازان ترک این است که؛«گریلا الان می‌آید، آمد. دارند می‌آیند». خلقمان در باشور باید با آگاهی از جنگ ویژه دولت ترک هیچ ترسی از تکنولوژی اشغالگران به دل راه ندهند. گریلا به کابوس ارتش ترک مبدل شده است. زیرا گریلا در هر جا هست و در هیچ جایی نیست. این کوهستان‌ها متعلق به ماست و مقاومت هفتانین به پیروزی دست می‌یابد."