حملات نیروهای گریلا در منطقه سرحد با روشهای جدید

نیروهای گریلا با فعالیتهای گسترده خود در منطقه سرحد، سالروز مرحله جدید مبارزاتی ۱ ژوئن را گرامی داشتند. خبرگزاری فرات با گریلاهای مستقر در منطقه حفاظتی مدیا در ارتباط با این مساله به گفتوگو پرداخته است.

  نیروهای مدافع خلق کردستان از طریق راهکارها و تاکتیکهای جدید ضربات سنگینی را به ارتش ترک وارد مینمایند. از گریلاهای ه.پ.گ و گریلاهای یژاستار که در منطقه سرحد مستقر هستند خواستیم که در ارتباط با این فعالیتها نظراتشان را بیان کنند.

آغازی دلنشین برای عصر جدید

  مظلوم روژهلات از گریلاهای ه.پ.گ اظهار داشت: عملیات بسیار موفقی بود. منطقهای که رفقا در آن دست به عملیات زدند، برای انجام یک عملیات و استتار بسیار نامناسب بود. به همین دلیل نیازمند بکارگیری یک تاکتیک بود. تاکتیک بسیار خوبی است که به دشمن ضربه وارد شده و مجددا منتظر ماند و بار دیگر به دشمن ضربه زد. رفقا قبلا در منطقه سرحد این تاکتیک را به کار برده و نتایج خوبی نیز به دست آورده بودند، اما با نگاه به مناطقی که عملیات در آن انجام شده است، ایغدر واقعا منطقه‌ای پر ریسک است. به رغم آنکه ترکها شمار تلفات خود را مخفی کردند، اما این شمار بالاتر از ۲۰ نفر بوده است، زیرا دو وسیله زرهی منهدم شدند، در داخل هر وسیله زرهی بین ۱۰ تا ۱۵ نفر نظامی حضور دارند. وسائط زرهی دیگری نیز ضربه میخورند. این عملیات هم برای مرحله پیروزی انقلابی عصر نوین عملیاتی پیشاهنگانه قلمداد میشد و هم آغازی برای آن بود، از سوی دیگر به لحاظ بکارگیری تاکتیکهای نظامی نیز بسیار موفق بود. نیازمند تسلط و حاکمیت بر منطقه بود. به رفقایی که در این عملیات شرکت داشتند درود فرستاده و عملیاتشان بسیار روحیه بخش بود.

راهکار و تاکتیک جدید به پیروزی خواهد رسید

  دلژین فراشین گریلای یژاستار نیز در این رابطه اظهار داشت در این مرحله از مبارزه در مقاطعی فعالیتها و اقدامات خلق، مادران گسترش می‌یابند، در برهههایی نیز فعالیتهای گریلا. عملیات انجام شده در منطقه ایغدر به عنوان تداوم مقاومتهای اعتصاب غذا و روزههای مرگ میتوانند ارزیابی شوند. این عملیات نشان می‌دهد که خلق و گریلا به یکدیگر میتوانند در روند مبارزه به پیروزی دست یابند. در هم شکستن حملات ارتش ترک از طریق تکنولوژی بسیار مهم است. با این فعالیتها دوباره شاهد بودیم که گریلا با قدرت به پیروزی دست یافته و میتوانند هر عملیاتی را با پیروزی همراه سازند. عملیات انجام شده در سرحد روحیه و انگیزه بزرگی را به ما داده است. نشان داد که راهکار و تاکتیک جدید میتواند به پیروزی برسد.

  کندال باز نیز در این رابطه اظهار داشت که با تاکتیک و خلاقیت به مصاف با دشمن می‌رویم. در واقع در منطقه سرحد گریلا علیه ارتش ترک عملیاتهای را به انجام رسانده و تلفات سنگینی را به دشمن تحمیل کرده است.