خانواده اوجالان خواهان ملاقات با وی شدند

خانواده‌‌های عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و سه زندانی دیگر در جزیره امرالی برای ملاقات با عزیزانشان به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا مراجعه کردند.

   محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و مظلوم دینچ وصی این این خانواده برای ملاقات با اوجالان به دادستانی عمومی بورسا مراجعه کردند.

   همچنین پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برادر عمر خیری کونا و ملیحه چتین خواهر ویسل آکتاش و دخترش ایلم چتین به واسطه وکلایشان خواهان دیدار از زندان امرالی شدند.

   عمر خیری کونار و ویسی آکتاش از ١۵ مارس ٢٠١۵ و حامیلی یلدرم از ١۵ آگوست ٢٠١۵ به زندان امروالی منتقل شده‌اند.

   اعضای خانواده زندانیان جزیره امرالی آخرین بار در ۵ ژوئن ٢٠١٩ / ١۵ خرداد و ١٢ آگوست/ ٢١ مرداد موفق به دیدار عزیزانشان در زندان شده بودند.