دیدار ENKS و ترکیه مانع تلاش برای اتحاد ملی

روشنفکران منطقه جزیر اظهار داشتند که دیدار ENKS از ترکیه تاثیری منفی بر انسجام و اتحاد ملی داشته است.

در ١٩ فوریه هیاتی مرکب از رهبری شورای میهنی کورد-سوریه و روابط خارجی این حزب با وزیر امور خارجه ترکیه، مولود چاوش اوغلو دیدار نمود. به رغم تمامی تلاشها و ابتکاراتی که از سوی نیروهای سوریه دمکراتیک، بسیاری از احزاب سیاسی کورد، روشنفکران و هنرمندان در تمامی کوردستان به منظور ایجاد انسجام در میان خلق کورد در روژآوا و حفاظت از قتلعام، آوارگی انجام شده بود، اما ENKS بار دیگر میز مذاکرات را بر هم زده و عازم ترکیه شد.

ملاقات هیات ENKS با مولود چاوش اوغلو در میان خلق و روشنفکران کورد با واکنشهای فراوانی مواجه شده است. روشنفکران کورد در روژآوا اعلام کردند که این ملاقات به منظور ممانعت از پیروزی تلاشهایی صورت گرفته و اتحاد خلق کورد را هدف قرار داده است. از سوی دیگر این دیدارها نشان دهنده خیانت است.

عبود مخسو ریاست مشترک اتحادیه روشنفکران جزیر در اینباره اظهار داشت: متاسفانه دیدار شورای میهنی کورد از ترکیه بسیار ناشایست بوده و به هیچ وجه در راستای منافع خلق کورد، دستاوردهای خلق کورد و حق آزادی آنها نبوده است. مخسو در این رابطه خاطرنشان ساخت که دولت ترکیه حتی یک روز نیز تلاش ننموده است که از خلق کورد حمایت نماید، دیدار هیاتی از روژآوا با مقامات ترکیه از تاثیری منفی بزرگی بر تلاش در راه اتحاد و انسجام خلق کورد و خصوصا ابتکار عمل فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، مظلوم عبدی برخوردار است. مظلوم عبدی تمامی احزاب را حول محور اتحاد کورد و تحقق منافع خلق کورد گردهم آورده است. از این طریق خلق کورد می‌تواند تا اندازه‌ای در رابطه با انسجام و اتحاد خود خوشبین باشد. اما متاسفانه این دیدار تمامی تلاشها را به هدف انسجام کوردی با پرسش مواجه کرده است.

از سوی دیگر خالص مسور نویسنده و استاد دانشگاه روژآوا در این باره گفت: با نگاهی به تاریخ در می‌یابیم که دولت ترک دشمن شماره یک ملت کورد است، همیشه تلاش می‌کند تا دست به تعدی و کشتار زده و کورد واجد حقوق خود نباشد. همچنین از نگاه دولت ترک باید خلق کورد نابود شود، تنها کورد خوب، کوردی است که خواهان حقوق خود نبوده و تحت فرمان آنها باقی بماند.

مسرو در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در این مقطع حساس که هر کوردی در تلاش برای اتحاد میان خلق کورد است، خلق کورد دچار قتلعام، کشتار، تغییرات دموگرافیک و تاراج اموال خود شده است. به اندازه نیاز به آب و هوا، نیازمند اتحاد هستیم تا بتوانیم از هویت کوردی دفاع کنیم. در مقابلمان دشمنی خونخوار و وحشی قرار دارد. به همین دلیل باید در مقابل دشمن به حفاظت از خود دست زده و این امر نیز تنها در صورت اتحاد درونی خلق کورد میسر و امکان‌پذیر است. مسرو در ادامه سخنان خود افزود: فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک با ابتکار عملی مبنی بر اتحاد و انسجام صفوف خلق کورد، از تمامی احزاب کوردی درخواست نمود تا به خواست وی پاسخ مثبت دهند. در این برهه نیز دیدار شورای میهنی کورد با مولود چاوش اوغلو به قصد فتنه‌انگیزی و هدف قرار دادن خواست اتحاد کوردی، چیزی بیشتر نبوده است.

مسرو در ادامه فزود: این افراد به چه رویی در مقابل خلق کورد می‌نشینند؟ وقیحانه با چاوش اوغلو، قاتل کودکان عفرین، سریکانی و گری سپی عکس یادگاری می‌گیرند. امروز ما در مقابل وضعیتی سرنوشت ساز قرار داریم، یا نابودی یا زندگی.

مسرو در بخش دیگری از سخنان خود تایید نمود که دیدار هیات ENKS تاثیری بسیار منفی را بر تلاشها برای دستیابی به اتحاد ملی داشته است، کسانی که دست در دست قاتلان کودکان ما می‌گذارند دشمنان خلق کورد بوده و خواهان اتحاد نیستند. هدف آنها حفظ منافع شخصی، منافع حزبی و اولویت منافع حزبی بر منافع خلق کورد است. منافع ملی کوردی برای آنها هیچگاه دغدغه نبوده است و عمل آنها این مسئله را ثابت کرده است.

مسرو در پایان سخنان خود پرسید: چگونه ENKS می‌تواند خلقی را که هزاران جوان خود را برای منافع ملی خود از دست داده است فراموش کند؟ چگونه می‌تواند با دشمنان این خلق نشست و برخاست داشته باشد؟

منبع: ANHA