دیلوک: دولت ترکیه دولت کنتراست

دلزار دیلوک عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، در ترکیه دولت کنترا (اشرار) وجود دارد و هم اکنون ذهنیت دولت کنترا حکمرانی می‌کند.

   دلزار دیلوک عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کارگران کردستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات اعلام کرد، "در ترکیه به جای آن که نهادها با جامعه ادغام گردند، به خدمت تعدادی جانی درآمده‌اند."

   دیلوک اعلام کرد، "ترکیه برای عمل و تصمیم‌گیری بر اساس ذهنیت دولت, بایستی خود را از وضعیت دولت کنترا- تبهکار آزاد سازد. در ترکیه دولتی کنترا (اشرار) وجود دارد و هم اکنون ذهنیت کنترا حکمرانی می‌کند. در نتیجه‌ی اقدامات وحشیانه و نابودگر در زمان دمیرل، چیلر، آغار و گورش در کوردستان، دولت کنترا ایجاد شد. دولت تماما از سوی ذهنیت کنترا مدیریت می‌شود. مبارزات آزادی کوردستان به ترکیه فرصتی بخشید که خود را از ذهنیت کنترا رها سازد. در آخرین مرتبه رهبر اوجالان در  پیام خویش اعلام کرد" اگر فرصت آن ایجاد شود قادر هستم در یک هفته مشکل را حل نمایم" این گام رهبر آپو فرصتی تاریخی بود، اما ذهنیت کنترا از تلاش‌ها جلوگیری کرد. "

   دلزار دیلوک با اشاره به موضع کنتراگری دولت ترکیه علیه خلق کورد اظهار داشت، "کورد و جامعه‌ی کوردها را انکار می‌نمایند. تمامی نهادهای دولت با همان ذهنیت و تفکر فعالیت می‌کنند. دولت کنترا چنین سازمانیست که بر اساس نابودی کوردها ایجاد شده است. دولت بر اساس نابودی کوردها سازماندهی شده است، به همین دلیل بیشتر از ابزاری برای تحمیل فشار, به کنترا مبدل شده است. به همین دلیل تمامی اقدامات آن علیه کوردها به شکل کنتراست. بدین شکل فکر کرده، برنامه‌ریزی نموده و عمل می‌نماید. به قتل رسانده و به چاه‌ اسید می‌اندازند، سر انسان‌ها را بریده و از آن‌ها عکس می‌گیرند، گوش انسان‌ها را بریده و با آن تسبیح می‌سازند، تصاویر آن را به عنوان خاطره‌ای از سربازی برای خود پنهان می‌نمایند. به جاسوسی گرفته، کشته و سپس با طناب گردنشان را بسته و در پشت خودروهای زرهی در خیابان‌ها می‌گردانند و از آن فیلم می‌گیرند. این‌ها تماما اقدامات دولت کنتراست. بیشترین شکست ترکیه این است که اقدامات علیه خلق کورد را معمولی می‌بینند، سیاست نسل‌کشی اعمال می‌گیرد و خلق ترک از ترس اینکه "تروریست قلمداد شوند" در برابر این سیاست‌ها سکوت می‌کنند."

آ.ک.پ بزرگترین پیشاهنگ دولت کنتراست
​​​​​​​   دیلوک در ادامه سخنان خویش اظهار داشت، "آ.ک.پ بزرگترین پیشاهنگ دولت کنتراست. به همراه م.ه.پ ذهنیت و چهارچوب دولت کنترا را ایجاد نمودند. در برابر آن نیز بسیاری از اقدامات را می‌توان انجام داد. هم‌اکنون کنش‌هایی دمکراتیک انجام می‌گیرند. کنش تحصن دمکراسی انجام می‌شود. پیش از هر چیزی بایستی گفت، فاشیسم یک سیستم است، کنش تحصن دمکراسی و ترانه گفتن و گردهمایی‌های کوچک قادر به نابودی و متوقف کردن آن نیستند."

باید فعالیت‌های اعتراضی در تمامی ترکیه گسترش یابند
​​​​​​​   دیلوک اعلام کرد، در مبارزات دمکراسی تعادلی وجود دارد و افزود، "به دلیل انحراف در مفهوم دمکراسی در ترکیه بایستی این مفهوم را در سطح جهانی ارزیابی نمود. مرزهای قانون اساسی نابودگر در ترکیه قادر به تعریف دمکراسی نیستند. نباید این مهم را فراموش کردو یا با مد نظر قرار دادن قوانینی که دولت هم به آنها اعتنایی ندارند فعالیت نمود. هنگامیکه فعالیت‌های اعتراضی علیه غصب حقوق بشر توسط رژیم فاشیست در تمامی ترکیه گسترش یافت، در آن زمان دمکراتیک خواهد بود. تنها کنش کردها در کوردستان و یا انجام دیدارهایی برای دمکراتیزاسیون کافی نیستند. همچنین مخاطب این حملات ه.د.پ است. به همین دلیل بایستی ه.د.پ نه تنها در کوردستان بلکه در تمامی ترکیه پیشاهنگی کنش‌ها را انجام دهد. بایستی ه.د.پ تمامی اعضای خود، تمامی کسانی که به آن رای داده‌اند را در کنش‌ها جای دهد."

بیشترین حملات علیه زنان انجام می‌گیرد، باید زنان بیش از هر کس از مقاومت صیانت نمایند
​​​​​​​   دیلوک اظهار داشت، بیشترین حملات علیه زنان انجام می‌گیرند، بایستی زنان بیشتر از هر کسی از مقاومت صیانت نمایند و افزود، کارزار 'برای آزادی و تغییر تو هم بپاخیز' برای انجام مقاومتی همگانی اهمیت بسیاری دارد. زنان جوان بایستی در این کنش‌ها پیشاهنگی نموده و فعال باشند.

​​​​​​​   دلزار دیلوک در پایان سخنان خویش اعلام کرد، هنگامیکه کنش‌ها توسعه یافتند، همگانی شده و مقاومتی همه‌گیر انجام گرفت، در آن زمان سلاح عوامفریبی از دست فاشیسم گرفته خواهد شد و افزود، "پیشاهنگی کوردها حائز اهمیت بوده و با معناست. اما تنها کوردها در مقابل ذهنیت دولت کنترا نیستند. هنگامیکه فاشیسم درهم شکست, هر کسی موفق خواهد گردید."