فرماندهی ایالت هفتانین به مزدورها هشدار داد

فرمانده‌ی ایالت هفتانین ه.پ.گ اعلام کرد که دولت ترکیه در چهارچوب سیاست "کشتن کوردها به دست کوردها" مزدورها را به مناطق عملیاتی می‌برد. فرماندهی به مزدوران هشدار داد تا منطقه را ترک کنند.

فرماندهی ایالت هفتانین نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اعلام کرد که ارتش ترکیه، مزدوران را به مناطق عملیاتی منتقل کرده‌اند و در این مورد به آنان هشدار داد.

فرماندهی خاطرنشان نمود که مزدوران هدف اصلی آنها نیستند و اعلام کرد، "اما اگر در اشغالگری شرکت کنند و در تداوم آن نقشی ایفا کنند، هدف نیروهای ما قرار خواهند گرفت."

بیانیه‌ی فرماندهی به شرح زیر میباشد:

"همان طور که آشکار است در ۲۳ آگوست ٢٠١٩ ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه‌ی هفتانین در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا دست به عملیات اشغالگرانه زده بود. نیروهای ما علیه این عملیات اشغالگرانه‌ی دشمن قهرمانانه مقاومت کردند و ضربات تاریخی به یگانهای عملیاتی دشمن وارد کردند.

از زمانی که در منطقه ی هفتانین مقاومتی بزرگ علیه عملیات دشمن ادامه دارد، دولت اشغالگر ترکیه که در مقابل مقاومت نیروهای ما شکست خورده است، برای لاپوشانی شکست خود به سیاستهای پلید جنگی دست می‌زند. بازی اصلی دولت ترکیه کشتن کوردها به دست کوردهاست. در این چهارچوب می‌خواهد گروهی از مزدوران را به مناطق عملیاتی بیاورد و آنها را برای جنگ علیه نیروهای ما به کار گیرد.

ما با نام جنبش آپویی از لحاظ ایدئولوژیک و فلسفی و تجربه‌های تاریخی که داریم همیشه سعی کرده‌ایم این نقشه و توطئه‌ی اشغالگران را بر هم بزنیم. نیروهای ما تاکنون مزدورانی را که به منطقه‌ی عملیاتی آورده‌اند هدف قرار نداده‌اند. همچنین ما در گذشته هم بارها از راه اخبار و نشریات و با روشهای مختلف به مزدوران هشدار دادیم که به ابزاری برای این سیاست کثیف تبدیل نشوند و به عملیات ملحق نشوند. اما تعدادی از مزدوران با اصرار وارد مناطق عملیاتی میشوند. اگر تحرکات آنان در مناطق عملیاتی به همین روال ادامه یابد نیروهای ما نیز برای حفاظت از منطقه و ایجاد امنیت اعمال لازم را انجام می‌دهند.

همان طور که ما پیشتر نیز اعلام کردیم که مزدوران هدف اصلی ما نیستند، اما نیروهایی که در اشغالگری شرکت کنند و در تحکیم اشغالگری نقش داشته‌اند هدف نیروهای ما قرار می‌گیرند.

کسانی که با وعده‌های دروغین دولت ترکیه‌ی فاشیست فریب خورده و در عملیاتها شرکت می‌کنند و علیه نیروهای ما کار می‌کنند، آنها نیز مسئول خواهند بود. مناطق عملیاتی به کلی به عنوان منطقه‌ی ممنوع نظامی اعلام شده‌اند و هر کاری که در آن مناطق انجام شود ما آنرا به عنوان تلاش برای تحکیم اشغالگری آنرا محسوب نموده و نیروهای ما نیز واکنش لازم را انجام خواهند داد.

کسانی که به هشدار ما توجه نمی‌کنند اگر این اتفاق بیفتد خود مسئول خواهند بود. ما برای آخرین بار از مزدوران ژیرکی، سِگرکی، بِژَهی، مِرگهی، هدریسی و ربوسکی می‌خواهیم که از مناطق عملیاتی خارج شوند و به ابزار سیاست کثیف دولت ترکیه تبدیل نشوند."