محاکمات نصیبین: حبس ابد برای کوردها

جلسات محاکمات نصیبین ادامه دارند. عبدالقادر بایبارس در جلسه دادگاه به حبس ابد و ٢۶ سال زندان محکوم شد.

چهارمین جلسه دادگاهی دادگاه جرایم سنگین مردین ادامه دارد. در نشست دادگاه‌های موسوم به پرونده نصیبین به پرونده ١٧ کودک و در مجموع ٧٠ شهروند رسیدگی می‌شود. در نشست امروز دادگاه عبدالقادر بایبارس محاکمه شد. بایبارس با شرکت در یک اتاقک دارای دوربین مدار بسته محاکمه شد. وکیل بایبارس از دلایل این اقدام دادستانی پرسید و در محکومیت تصمیم دادستان جلسه دادگاه را بایکوت کرد. به سبب بایکوت وکیل مدافع یک وکیل دیگر در جلسه دادگاه شرکت کرد.

سپس جلسه دادگاه با قرائت شناسنامه بایبارس آغاز شد. بایبارس در دفاع از خود گفت:"ما خودمدیریتی خواستیم. خودمدیریتی حق ماست."

دادگاه رژیم ترک عبدالقادر بایبارس را با ادعای "ضربه زدن به اتحاد و یکپارچگی دولت" به حبس ابد، با ادعای "نیت قتل" به ١۶ سال حبس، با ادعای "دستیابی به مواد خطرناک بدون دستور دولت" به ٧ سال و ۶ ماه و همچنین با ادعای "زیان رساندن به اموال عمومی" به سال زندان محکوم کرد.

هیأت دادگاه همراه با بررسی پرونده عبدالقادر بایبارس تاکنون برای ۴٧ نفر از اهالی نصیبین حکم صادر کرده است.

زندانیان محکوم

در نشست‌های پیشین دادگاه، هیات قضات احکام سنگین را برای متهمین کورد صادر کرده‌اند. در این محاکمات، رجب یل با حکم حبس ابد و ۱۷ سال زندان، یاسمن ارکول ۱۰ سال، اوزگور سویم حبس ابد و ۲۵ سال،  الیاس دوغان، عمر کاراتاش و عثمان بوزکورد، حمید آجور و آکار اقبال حبس ابد و ۱۵ سال، صادق تان، اسماعیل ییلماز، بایرام سوگین، فرات داری، مظلوم یاشا و خطیب اویمان به حبس ابد و ۱۸ سال محکوم شده‌اند. ارجان دولاشر به حبس ابد و ۱۰ سال، ارکان بنلی حبس ابد و ۲۰ سال و سه ماه، باور باشار حبس ابد و ۱۹ سال، محمد زرگی حبس ابد و ۱۷ سال، سلیمان گوکسل یوردوت حبس ابد و ۱۵ سال، دلبر تانریکولو حبس ابد و ۲۶ سال، توفان ایلباش حبس ابد و ۲۷ سال و ۶ ماه، رمضان اروغلو دوبار حبس ابد و سه سال، عمر گونر و فاروق انگین حبس ابد و ۲۷ سال، فرات چتین حبس ابد، فرات چفتچی حبس ابد و ۲۹ سال،  اکتای گل حبس ابد و ۲۵ سال و ۶ ماه، فرهاد دوغان ۱۸ سال، نوالله آکیوز حبس ابد و ۲۶ سال و ۶ ماه، ابراهیم ییلدز حبس ابد و ۵۳ سال، و انس تاشکین حبس ابد و ۱۸ سال محکوم شده‌اند. ابراهیم توکتاش علاوه بر حبس ابدی که در دادگاه دوم جریام سنگین مردین برای وی صادر شده است، در دادگاه جرایم سنگین مردین نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

کودکان محکوم شده از سوی دادگاه دولت ترک

همچنین شکرو آیبک، هیژا آلگان، عمر توپچو اوغلو، باران امان، چچان کیلکایا و دیلان آسلان نیز از جمله زندانیانی هستند که در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده و کودک محسوب می‌شدند. هر یک از این کودکان نیز به ۳۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شده‌اند. همزمان حسین بگ به ۱۱ سال زندان، زهرا کایا به ۱۸ سال زندان، فاطمه آسلان ۲۱ سال و ۷ ماه، نورجان آسلان ۲۵ سال و ۸ ماه، و مراد غازی‌اوغلو نیز به ۱۱ سال و ۴ ماه زندان محکوم شدند. پیش از این نیز دادگاه شعبه دوم جرایم سنگین مردین حکم حبس ابد را برای افراد فوق الذکر صادر کرده بود. مادر نورشین دمیر نیز که خانه خود را ترک نکرده بود به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

در این پرونده، هجران آیوردی که بر اساس اعترافات وی شهردار کلان شهر آمد، سلجوق میزراکلی و شهرداری پیاس- از توابع شهر آمد، کزبان ییلماز دستگیر شده بودند، مورد رافت و تقدیر دادگاه قرار گرفت. هیات دادگاه به ادعای عضویت در سازمان هجران را به ۸ سال مجازات محکوم کرده بود و بنابه همکاری وی و تصمیم دادگاه، مدت مجازات وی به سه سال و۴ ماه تقلیل پیدا کرد.

در این دادگاه همچنین پرونده دو زندانی به نامهای مدیا چنار و سراج یوکسک که به منظور رفع انزوای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان دست به آکسیون زده و جان خود را از دست داده بودند بسته شد.