مرکز فرماندهی نیروهای مدافع خلق: اراده راسخ برای تبدیل نوروز به فرایندی جدید

مرکز فرماندهی نیروهای مدافع خلق اعلام کرد که با مقاومت، با روح آتش نوروز در نبرد انقلابی خود، اراده راسخی برای تبدیل نوروز ۲۰۲۰ به سرآغاز فرایندی جدید دارد.

مرکز فرماندهی نیروهای مدافع خلق در رابطه با نوروز سال ۲۰۲۰ بیانیه‌ای را صادر کرد. این فرماندهی در بیانیه خود اعلام کرد: خلق‌های خاورمیانه صدها سال است که نوروز را روز نوین و سرآغاز سال جدید نام نهاده و آن را تبریک می‌گویند. خلق کورد نیز این روز مهم و مقدس را صدها سال است که به همان شیوه مورد استقبال قرار می‌دهند، و علیه ظلم ضحاکان آتش نوروزی کاوه آهنگر را به آتش مقاومت و خیزشی تغییر داده‌اند که روز نوین آزادی را بر بردگی به پیروزی رساند. کورد نوروز را مانند جشن مقاومت و رقص آزادی جشن می‌گیرد. از همینروست که جشن نوروز همانند سنتی کهن و باستانی در میان کورد پای برجا مانده است.

خلق نوروز

در این بیانیه آمده است که "حرکت تاریخی رهبر آپو که در کوردستان به گامی جدید، امید جدیدی برای آزادی، آگاهی از حیاتی آزاد و سرآغاز بهار جدید در میان پ.ک.ک تبدیل شد، با ارتشی متشکل از ده‌ها هزار شهید به ارتش میلیونی تبدیل شد که امروز به امید آزادی خلق‌های خاورمیانه و انسانیت مترقی تبدیل شده است. حرکت آزادیی که رهبر آپو در نوروز ۱۹۷۳ آغاز کرد، با مبارزه، با آتش آزادیی که مظلوم دوغان در زندان بدنش را به آتش کشید، در آسمان کوردستان شعله‌ور شده و این شعله در کوه‌های کوردستان با پیشاهنگی نیروهای گریلا به رقص پیروزی تبدیل شد، با آتش نوروز هر چه بیشتر معنا گرفته و اهمیت یافته است. حرکت آزادی مقدس خط آپویی که نزدیک به نیم سده است ادامه دارد، هر نوروزی را به مرحله‌ای جدید، آغازی جدید و وسیله‌ای برای گسترش مبارزه تبدیل کرده و از هر نوروزی بدینگونه استقبال کرده است. خلق کورد برای تبدیل نوروز به روز جدید، هر سال ده‌ها شهید داده است، هزینه‌های فراوانی را متحمل شده و هیچگاه از مبارزه عقب‌نشینی ننموده است و در نهایت به خلق نوروز و سرهلدان بدل شده است.

عهد می‌بندیم که مقاومت آتش نوروز را به پیروزی برسانیم

به نمایندگی از گریلاهای آزادی کوردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره کاوه معاصر، مظلوم دوغان که نوروز را به معنای راستین خود که مقاومت علیه ظلم است بازگرداند،  تمامی شهدای قهرمانمان را به یاد می‌آوریم، جشن نوروز به رهبر آپو، خانواده‌های ارجمند شهدا، رفقایمان در عرصه‌های مبارزه، خلق فداکار و میهن دوستمان و تمامی خلق‌هایی که سنت نوروز را به جای می‌آورند تبریک و شادباش می‌گوییم. عهد می‌بندیم که مقاومت آتش نوروز را در راستای تحقق اهداف مبارزه مقدس شهدایمان به پیروزی منقش کنیم.

خلق کوردستان در حرکت تاریخ هیچگاه در مقابل استعمارگران سر تعظیم فرود نیاورده است، کوه‌های ستبر و کهن کوردستان را به مأمن خود تبدیل کرده و همواره با روح برامده از نوروز به مقاومت دست زده است. با همان روح مقاومت مبارزه خود را علیه ذهنیت استعمارگرانه، فاشیستی و نابودگرانه ادامه داده است. زیرا کوردستان در مرکز جغرافیای خاورمیانه‌ای که آینده سیاست جهان را تعیین می‌کند و خلق کورد مبارزه آزادیخواهانه و شکوهمند خود را در آن دنبال می‌کند، امیدبخش خلق‌های فرودست بوده است. کورد خلقی است که رهبر آپو از آن به عنوان خلق نوروز یاد کرده است و کوردستان، میهن کورد را برای انسانیت بدون آلترناتیف و بدون آینده و آزادی به کعبه تبدیل کرده است. فلسفه رهبر آپو مرزهای کوردستان را درنوردیده است، به نیروی راه‌حل جهانی تبدیل شده است، نمونه مشهودی برای جستجوی جهانی عادل و پارادایمی آلترناتیف است. بدون تردید دستیابی به این سطح از مبارزه آزادیخواهی در نتیجه تلاش‌های بی‌نظیر رهبر آپو، مبارزه بدون وقفه و خون شهدای قهرمان و رنج آنان محقق شده است.

عزم راسخی برای تبدیل نوروز ۲۰۲۰ به سرآغاز مرحله‌ای جدید داریم

به نمایندگی از گریلاهای آزادی کوردستان اعلام می‌کنیم، به منظور تبدیل نوروز ۲۰۲۰ به سرآغازی جدید، برای شعله‌ور شدن مبارزه آزادیخواهی خلق‌ها در این برهه تاریخی با آتش نوروز، با ایستارهای رهبر آپو و براساس خط آفرینشگر و خلاقانه سنت مبارزه نوروز مظلوم دوغان و ماهسوم کورکماز، و در راستای تحقق پیروزمندانه وظایفمان، بیش از هر زمان دیگری از این عزم راسخ برخورداریم. ادعا داریم که نوروز ۲۰۲۰ را با مقاومت، با روح آتش نوروز، در جریان نبرد انقلابی خلقی، به پیش برده و از آن به عنوان آغاز مرحله‌ای جدید استقبال کنیم.

گریلاهای نیروهای مدافع خلق با نیرو و عزم راسخ خود به تمامی حملات پاسخ می‌دهند

به نمایندگی از نیروهای مدافع خلق با چنین ادعا و عزم راسخی از نوروز استقبال می‌کنیم. در این مرحله ما نشست نخست شورای فرماندهی را با موفقیت برگزار کردیم. نشست ما با حضور کافی افرادی از تمامی عرصه‌های مبارزه ۶ روز به طول انجامید و در جریان آن بحث‌های مهمی در رابطه با گسترش مبارزه و سازماندهی مقاومت تاریخی ما صورت گرفت. در این نشست پراتیک جنگی و مبارزاتی سال ۲۰۱۹ به طور گسترده مورد بررسی و ارزیابی واقع شده و به منظور آنکه سال ۲۰۲۰ به سال پیروزی بدل گردد، راهکاری نبرد خلقی و انقلابی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر این اساس تصمیم گرفته شد و چارچوب تاکتیکی و برنامه‌ریزی سال ۲۰۲۰ مشخص گردید. نشست هیات فرماندهان ما بر اساس خط شهدا، با قدرت و روحیه‌ای مملو از فداکاری، قدرت خود را از موضع مقاومت خلقمان می‌گیرد و بر اساس خط مشی آپویی، تصمیمات مهمی اتخاذ شد و با آمادگی قدرتمندانه خود سال جدید و نوروز را آغاز می‌کند. به نمایندگی از نیروهای مدافع خلق که برای آزادی خلق فرودست مبارزه می‌کند، ما از نوروز سال ۲۰۲۰ با عزم راسخ نشست شورای فرماندهی نیروهای مدافع خلق، با ادعای پیروزی استقبال به عمل آورده و بر این اساس نوروز خلقمان را شادباش می‌گوییم.

با پیشگامی فلسفه رهبر آپو و بر اساس خط شهدای نیروهای مدافع خلق، با روح پیروزی مقاومت نوروز، از هم اکنون گام‌های لازم را با عزم راسخ برداشته و هیچگاه از این مهم عقب نخواهیم نشست. حمله علیه خلقمان از هر سویی که انجام شود، گریلاهای نیروهای مدافع خلق با روح میلیتانی آپویی با حمایت خلق کوردستان به آن پاسخ داده و تمامی حملات دشمن را پاسخ خواهند داد و از این نیرو و قدرت نیز برخوردار هستند.

بر این اساس، به نمایندگی از نیروهای مدافع خلق کوردستان، به خلقمان که با روح برخاسته از نوروز در مقابل حملات استعمارگرانه فاشیستی در صحنه حضور می‌یابند درود فرستاده و برای نیروهایی که برای آزادی در مرحله جدید نیز مبارزه می‌کنند آرزوی موفقیت داریم."