"مشارکت، اتحاد و مبارزه در کارزار «آری به دمکراسی، نه به اعدام» امری حیاتی است"

"... رژیم ایران با سرکوب، قتل و حذف مخالفین و منتقدین، خواستار حفظ و استحکام جایگاه خویش است. اعدام‌های اخیر و دستگیر و شکنجه نمودن فعالان سیاسی، مدنی و معترضین‌ سال‌های گذشته دال بر این موضوع هست..."

گلان فهیم، ریاست مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از تلویزیون آرین به کارزار «نه به اعدام و آری برای دمکراسی» پرداخت.

ریاست مشترک کودار به تمام کسانی که در کارزار «حصر، فاشیسم و استعمارگری کافیست، زمان آزادی فرا رسیده است» درود فرستاد و در این مورد گفت: در برابر سیاست‌های رژيم اشغالگر ایران لازمه‌ی ایجاد جبهه‌ای دمکراتیک در سطح ایران و روژهلات کوردستان است. با مشارکتی فعال و همبستگی و اتحاد خلق‌ها خصوصا زنان در کارزار «آری به دموکراسی، نه به اعدام» می‌توان تغییراتی بنیادین در نظام و قانون اساسی حکومت ایران ایجاد گرداند.

فهیم اظهار کرد: امیدواریم که این کارزار به گامی بلند و موثر در راستای آزادی خلق‌ها مبدل گردد. استعمارگران و قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با سیاست‌های خود خواستار سرکوب و قتل‌عام فیزیکی و فرهنگی و غارت منابع‌ طبیعی خارومیانه خصوصا خلق کورد و کوردستان هستند. اکنون خلق‌ها با مشکلات و بحران‌های دمکراسی، آزادی و هویتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان کارزار ک.ج.ک که خواستار مشارکت تمام خلق‌ها در این کارزار شده بر مبنای دست‌یابی به آزادی و دمکراسی و پایان دادن به اشغالگری در تمام خاورمیانه است.

ریاست مشترک کودار به‌ مسئله‌ کورد و آزادی رهبر آپو اشاره و خاطرنشان ساخت: هر هجمه‌ای بر رهبر آپو به معنای هجمه بر خلق کورد است. اشغالگران برای از میان برداشتن جنبش‌آزادی‌خواه آپویی و دست‌آوردهای آن ابتدا رهبر آپو و مسئولان آن را مورد هدف و تهاجم قرار داده‌اند که تداوم انزوا علیه رهبر آپو در امرالی نیز بر همین مبنا است. بدانیم که مسئله‌ی کورد و آزادی رهبر آپو با یکدیگر مرتبط هستند. بدان معنی که بدون آزادی رهبر آپو نمی‌توان از کورد و کوردستانی آزاد سخن گفت.

وی در پاسخ به سوال 'چرا دشمنان خلق کورد در راستای نابودی و نفی خلق کورد با یکدیگر متحد و متفق می‌شوند اما احزاب و جریانات کوردستانی در برابر اشغالگری متحد و یک صدا به مبارزه به‌پا نمی‌خیزند؟' گفت: تا کنون تلاش‌های بسیاری برای ایجاد یک جبهه‌ی متحد در راستای مبارزه با استعمارگری صورت گرفته است اما تاکنون به نتایج لازمه نرسیده است. منافع حزبی، خاندانی و شخصی و ضعیف بودن منافع مشترک و موضع راسخ در برابر دشمنان از جمله دلایل و چرایی عدم برقراری اتحاد است. نمود بارز این مسئله پارت دمکرات کردستان-عراق در جنوب کوردستان است که با دشمنان خلق کورد از جلمه دولت استعمارگر ترکیه به توافقاتی مبنی بر مقابله علیه پ.ک.ک و خلق کورد رسیده‌اند. این کارزار نیز در راستای اتحاد در برابر اشغالگری برای دست‌یابی به اهداف دمکراتیک و خواست و مطالبات برحق است.

گولان فهیم به کارزار «آری به دمکراسی، نه به اعدام» اشاره و گفت: این کارزار در راستای از میان برداشتن اعدام به هر شکل آن و برقراری دمکراسی در تمام ایران و روژهلات کوردستان است. رژیم ایران با سرکوب، قتل و حذف مخالفین و منتقدین، خواستار حفظ و استحکام جایگاه خویش است. اعدام‌های اخیر و دستگیر و شکنجه نمودن فعالان سیاسی، مدنی و معترضین‌ سال‌های گذشته دال بر این موضوع هست. در این راستا در برابر سیاست‌های رژيم ایران لازم به ایجاد جبهه‌ای دمکراتیک در سطح ایران و روژهلات کوردستان است.

وی در ادامه افزود: مبارزه و مشارکت در این کارزار وظیفه‌ی هر شخصی است. برقراری دمکراسی در ایران در موقعیت کنونی امری ضروری است که باید برای دست‌یابی به آن در این کارزار تمام خلق‌ها مشارکت و مبارزه نمایند. با مشارکتی فعالانه و همبستگی و اتحاد خلق‌ها در سطح ایران و روژهلات کوردستان در این کارزار می‌توان تغییراتی بنیادین در قانون اساسی حکومت ایران ایجاد گرداند. این مورد نیز از اهداف اصلی و اساسی ما در این کارزار می‌باشد.

ریاست مشترک کودار به مشکلات و مبارزات زنان اشاره و خاطرنشان ساخت: ایجاد جبهه‌ی متحد زنان در برابر حکومت توتالیتر ایران تغییرات ریشه‌ای در نظام ایجاد می‌گرداند. مشارکت زنان در این کارزار و اتحاد آنان و ایفای نقش زنان همانند مبارزه علیه نظام شاهنشاهی امری حیاتی است. به صورتی که خواست‌های برحق و مشروع و دمکراتیک زنان را تحقق می‌بخشد.

گلان فهیم ریاست مشترک کودار در پایان برنامه‌ی هلی سه به روز جهانی آزادی رهبر آپو در ۱۰ اکتبر همراستا با روز جهانی مبارزه علیه اعدام گفت: کارزار «آری به دمکراسی، نه به اعدام» در ۱۰ اکتبر می‌تواند به معنای واقعی خود برسد. این روز می‌تواند به روز مبارزه‌ی جهانی علیه فاشیسم و اشغالگری و دست‌یابی به خواسته‌های دمکراتیک مبدل گردد. لازم است خلق کورد و خصوصا خلق روژهلات کوردستان و تمام آزادیخواهان در راستای آزادی رهبر آپو به مبارزه به پاخیزند. مشارکت فعال در این روز و مبارزات برای رهایی رهبر آپو انزوای موجود بر خلق کورد و تمام آزادی‌خواهان را از میان بر می‌دارد و می‌توان به پیروزی رسید.