نرخ بیکاری در استان سنه ۲ برابر میانگین کشوری است

انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در استان سنه نرخ بیکاری ۲ برابر میانگین کشور است.

در گزارش مرکز آمار ایران به صراحت اعلام شده است در زمستان ۹۸ نرخ بیکاری میانگین کشوری حدود ۱۰ درصد بوده ولی نرخ بیکاری در استان سنه در مدت زمان یاد شده ۲۰ درصد اعلام شده و به همین دلیل این استان رتبه نخست بیشترین میزان بیکار در سطح ایران را به خود اختصاص داده است.

بیکاری گسترده و فقر هر روز بیشتر در مناطق کوردنشین و بویژه استان سنه گسترش می‌یابد. همین امر سبب شده است تا تعداد بیشتری از جوانان و اقشار مختلف به مشاغل دشوار و خطرناک مانند کولبری روی بیاورند. هفت استان روژهلات کوردستان (اورمیه، سنه، همدان، کرماشان، لرستان، ایلام و خراسان شمالی) طی ۴٢ سال حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست‌های بیواقتدار رژیم حاکم تاراج شده و بیکاری، اعتیاد، فحشا، ضدفرهنگ بسیج و قتلعام فرهنگی بر کوردها تحمیل شده است.

نگاه ویژه‌ی رژیم استعمارگر جمهوری اسلامی به خلق‌های ساکن در ایران و بویژه خلق کورد سبب شده است تا علی رغم پتانسیلهای بسیار این مناطق و استان سنه به شیوه سیستماتیک از توسعه و پیشرفت آن‌ها جلوگیری به عمل آورد و هر روز بیشتر بر بیکاری و فقر و محرومیت در این استان‌ها بیفزاید.