٢٣ سال پس از ٣١ آگوست هولیر؛ پهن‌کردن سفره برای اشغالگران و کشتار کردهای مبارز

روز ٣١ آگوست ١٩٩۶ حزب دمکرات کردستان عراق شهر هولیر را با همکاری ٣٠ هزار سرباز رژیم بعث اشغال کرد و صدها کردستانی را به قتل رساند. پ.د.ک ٢٣ سال پس از این لکه سیاه این بار ارتش ترک را برای اشغال بخشی دیگر از خاک اقلیم به کمک فراخوانده است.

روز ٣١ آگوست ١٩٩۶ حزب دمکرات کردستان عراق شهر هولیر را با همکاری ٣٠ هزار سرباز رژیم بعث اشغال کرد و صدها کردستانی را به قتل رساند. پ.د.ک ٢٣ سال پس از این لکه سیاه این بار ارتش ترک را برای اشغال بخشی دیگر از خاک اقلیم به کمک فراخوانده است.

   هولیر در صبحگاه روز ٣١ آگوست ١٩٩۶ شاهد کودتای نظامی مشترک پ.د.ک و ارتش بعث علیه خلق ستمدیده کردستان بود. تانکهای ارتش بعث با مساعدت پ.د.ک ساختمان پارلمان اقلیم کردستان را کنترل کردند. پ.د.ک تنها به اشغال هولیر بسنده نکرد بلکه با همکاری ارتش بعث به سلیمانیه هم حمله‌ور شد. پ.د.ک اینچنین جنوب کردستان را به دو بخش تقسیم کرد.

   پ.د.ک سربازان رژیم بعث را برای کشتار جوانان کردستانی در هولیر بکار گرفت. این حزب در هفته گذشته سربازان ارتش ترک را برای اشغال مناطقی از استان دهوک در بخش زاخو فراخوانده است. پ.د.ک برای موفقیت سربازان ترک عبور و مرور مردم را در ١۵ روستای منطقه سینات و هفتانین ممنوع اعلام کرده است.

   پیش‌قراولی پ.د.ک برای ارتش ترکیه در اشغال مناطقی از زاخو در حالی صورت می‌گیرد که این حزب ٢٣ سال پیش در ٣١ آگوست ١٩٩۶ ارتش بعث را به هولیر خواند و ساختمان پارلمان اقلیم کردستان را رسما به اشغال خویش درآورد.