پ.ک.ک: ١۵ آگوست را شکوهمندانه و خلقی برگزار کنیم

حزب کارگران کردستان در فراخوانی از خلق کرد خواست تا سالروز خیز بلند ١۵ آگوست را با هیبت و شکوه برگزار کنند

   کمیتە رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت سالروز خیز بلند ١۵ آگوست بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

   در بیانیه پ.ک.ک آمده است:

   "مقاومت ٣۵ ساله در خطمشی قهرمانان فدایی
   ما ٣۵ سال از خیز بلند ١۵ آگوست ١٩٨۴ را که به مثابه میلاد کردهاست پشت‌ سر گذاشته و وارد ٣۶مین سال آزادیخواهی کردها می‌شویم. نبرد گریلا برای آزادی کردستان مبتنی بر خط آزادیخواهی رهبر عبدالله اوجالان با پیشاهنگی فرمانده همیشه جاوید رفیق عگید (ماحصوم کورکماز) با عملیات در مناطق دیهی و شمزینان آغاز شد و ٣۵ سال بدون وقفه ادامه یافت، وارد ٣۶مین سال موفقیت خویش می‌گردد. مقاومت ٣۵ ساله‌ای که در خطمشی قهرمانان فدایی شکل گرفت ضامن وجود کرد آزاد شد، خلق کرد را به عضو شرافتمند جامعه بشری درآورده و به سرچشمه شعف و نشاط مبدل کرد.

   بر این مبنا مقاومت ١۵ آگوست، عید رستاخیز و عید گریلا را با شور زندگی آزاد به رهبر آپو. تمام رفقا، نیروهای گریلا، جنبش‌های رفقای زن و جوانان، به تمامی خلقمان و نیروهای انقلابی- دمکراتیک شادباش می‌گوییم. در نمود فرمانده‌ی جاوید مرحله تاریخی انقلاب رفیق عگید از تمام شهیدان مبارزه آزادیخواهی با احترام، محبت و منتداری یاد می‌کنیم و پیمان می‌بندیم آرمانهای آنان را محقق نموده و از میراثشان محافظت کنیم. به مناسبت آغاز ٣۶مین سال مبارزه ١۵ آگوست از تمام آنانی که خویش را دمکرات می‌خوانند دعوت می‌کنیم تا علیه سیاست و پندار فاشیستی- استعمارگر دشمنان کردها ایستادگی کنند و برای آنانکه آزادی و دمکراسی را هدف مبارزه خویش قرار داده‌اند آرزوی موفقیت داریم.

   همچنان که می‌دانیم خیز بلند تاریخی ١۵ آگوست با خیز بلند نوروز ١٩٧٣ رهبر آپو، با مرحله حزبی سازی در ٢٧ نوامبر ١٩٧٨ و با مقاومت بزرگ زندان در ١٩٨٢ علیه رژیم فاشیستی-نظامی کودتای ١٢ سپتامبر ١٩٨٠ به پیروزی ایدئولوژیک انجامید، با تکیه بر نیروی خلق کرد از موانع بزرگ گذار کرد. رهبر آپو از کارزارهای تاریخی به عنوان 'خیزهای بلند عزم، اعتماد به نفس و اراده برای تحقق آزادی' نام می‌برد. خاطرنشان کرد که با این خیز عظیم تصمیم به مقاومت در راه آزادی که ثمره مقاومت بزرگ زندان می‌باشد به کوهستان منتقل گردیده و با گریلا به ثمر نشست و اینچنین وارد مرحله عمل موفقیت‌آمیز شد.

   سهم جمهوری ترکیه همیشه شکست بوده است، جنبش آزادیخواهی همیشه پیروزمند بوده و به پیش می‌رود
   خوب می‌دانیم که مقاومت آزادیخواهی ٣۵ ساله‌ای که بر بنیان کارزار انقلابی ١۵ آگوست شکل گرفت با جسارت و فداکاری بزرگ، صرف هزینه و آلام دردناک، از سوی حزب پیشاهنگ فدایی، گریلا و خلق میسر شد. ٣۵ سالی که هر لحظه آن آکنده از مبارزه‌ای بی‌وقفه بوده بیش از ۵٠ هزار شهید و چندین برابر آن زخمی و صدها هزار نفر زندانی را پشت سر دارد. در نتیجه هجمه‌های وحشیانه رژیم فاشیست جمهوری ترکیه روستاها به آتش کشیده شدند، محله‌ها ویران شدند، شهرها تخلیه گردیدند، وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها به مرحله اجرا درامدند. سیاست و بینش رژیم فاشیست، استعمارگر و نابودگر [ترکیه] از اِعمال هیچگونه ظلم و شکنجه علیه خلق، زنان و جوانان کرد چشم‌پوشی نکرده است. ولیکن ظلم و شکنجه کردها را نترساند و از مبارزه دور نکرد، بالعکس درک مبارزه آزادیخواهی از سوی خلق را گسترش داد، اعتماد به مبارزه را مستحکم کرد، اراده تازه‌ای خود را به نمایش گذاشت، سازماندهی خلق گشترش بیشتری یافت و بر این مبنا سهم جمهوری فاشیست- سفاک ترکیه همیشه شکست بود. آنکه همیشه به پیروزی رسیده و نیرومندتر گشت ملت کردستان و جنبش آزادیخواهی آن بود.

   آوازه میهن و هویت کردها با مقاومت گریلایی میسر شد
   اکنون همگان آگاه بوده و می‌پذیرند که تمام دستاوردها و پیشرفتهای ٣۵ ساله اخیر که از سوی جنبش آزادیخواهی کردستان میسر شده‌اند ثمره خیز بلند گریلا در ١۵ آگوست و نتایج مستقیم و یا غیرمستقیم این مرحله‌اند. خلق کرد در سایه مقاومت قهرمانانه گریلا و خیز بلند ١۵ آگوست به روحیه و نگرش آزادیخواهی، به جسارت و فداکاری عظیم، به نیروی سازماندهی و فعالیت، به عزم و ایمان به پیروزی، به اراده و خواست زندگی آزاد دست یافت. انقلاب آزادی زن که پیشاهنگ تحقق آرمانهای ازادیخواهانه بشریت می‌باشد از جنبه فکری، اراده، سازمان و فعالیت بر این مبنا گام برداشته و نیرومند گشت. بر مبنای کارزار گریلایی ١۵ آگوست در شمال [کردستان] انقلاب رستاخیز ملی محقق شد، مرحله ملت سازی دمکراتیک آغاز گشت، با تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر جنوب کردستان موقعیت سیاسی کنونی را فراهم نموده و انقلاب آزادیخواهی روژاوا را در ١٩ ژوئیه که آرمان جامعه آزاد بود محقق کرد. میهن و هویت کردها به واسطه مقاومت گریلایی به جهان شناسانده شد.

   مبارزه حسابخواهی انقلابی در ٣۶مین سال ادامه دارد
   مبارزه در ٣۵مین سال خیز بلند ١۵ آگوست همچون دیگر سنوات گذشته در مبارزه با مشکلات و مسائل ادامه یافت و دستاورهای بزرگی محقق شدند. ٣۵مین سال کارزار ١۵ آگوست با شهادت رفقای گرانقدر کمیته مرکزی پ.ک.ک زکی شنگلی و آتاکان ماهر آغاز شد و مقاومت ٣۵مین سال با مبارزه حسابخواهی شکل گرفت. بر مبنای کارزار " مرحله پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان" که در چهارسوی کردستان، زندانها و خارج از میهن با مقاومت اعتصاب بزرگ غذا ٢٠٠ روزه ادامه یافت، درهای حصر امرالی گشوده شدند، در انتخابات شهرداری‌ها در ٣١ مارس و ٢٣ ژوئن ٢٠١٩ فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در هم شکست. مبارزه علیه تبهکاران فاشیست داعش با پیشاهنگی کردها دستاوردهای تاریخی فراهم نمود. اینگونه ٣۵مین سال مبارزه مسلحانه به سالی مبدل گردید که در آن ضربات مهلکی بر سیاست و نگرش فاشیست- استعمارگر- سفاک دشمنان کردها وارد شد. همچنین مبارزه دمکراسی‌ و آزادیخواهی دستاورهای تاریخی را در بر داشت. بر این مبنا در اولین سالروز شهادت رفقا از مام زکی پیشاهنگ خلق ایزدیمان در شنگال و فرمانده همیشه جاوید آتاکان ماهر با احترام و منتداری یاد می‌کنیم و یادآور می‌شویم که مبارزه حسابخواهی انقلابی در ٣۶مین سال هم ادامه خواهد یافت.

   به مقاومت تاریخی ٣۵ ساله گریلاهایمان درود می‌فرستیم
   بر مبنای تقویم کردهای آزاد در ٣۶مین آگوست قرار داریم. گریلا و خلقمان در تمام عرصه‌ها به مقاومت انقلابی سرتاسری علیه حملات فراگیر رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ ادامه می‌دهیم. نیروهای گریلای ما که خویش را به روحیه پیروزی خیز بلند ١۵ آگوست تجهیز کرده‌اند با پارادایم نوین، بر مبنای خط گریلای آپویی خود را بازسازی می‌کنند و از مناطق سرحد تا خاکورک، از درسیم تا مردین در هر نقطه‌ای از کردستان ضربات مرگباری را بر نیروهای فاشیست- نابودگر تحمیل می‌نمایند. به این مناسبت مقاومت تاریخی ٣۵ ساله را به گریلاهای قهرمانمان تبریک می‌گوییم و به در رابطه با عملیات پیروزمندانه فرماندهی و مبارزان گرانقدر نیروهای ه.پ.گ ویژاستار از آنان قدردانی می‌کنیم و برایشان آرزوی پیروزی داریم. ما در نمود انقلابی گرانمایه پ.ک.ک و پاژک و فرمانده ه.پ.گ و یژاستار "شوین بینگول" که شهید ٣۵مین سال خیز بلند ١۵ آگوست می‌باشد از تمام شهیدان قهرمانمان با عشق و احترام یاد می‌کنیم. یکبار دیگر خاطرنشان می‌کنیم که بر این امر یقین داریم؛ خطر فرماندهی فرمانده عگید تا فرمانده شوین همیشه و قطعا پیروزیهای بزرگ را رقم خواهد زد. در ٣۶مین سالروز خیز بلند ١۵ آگوست برای گرامیداشت شهید هلمت و شهید شوین مبارزه‌ی نیرومند حسابخواهی انقلابی را پی گرفته و همچنان با با نیرومندی بیشتر جنگ خواهد شد و دستاورهای بزرگی افریده شوند.

   ما جنبش آزادیخواهی کردستان و خلق کرد آماده‌ایم که در ٣۶مین سالروز خیز بلند ١۵ آگوست با پیشاهنگی رهبر آپو به وظایف انقلابی دمکراتیک خویش عمل کنیم. ما از تهدیدهات فاشیسم اردوغان- باخچلی هراسی نداریم. با حیله و مکر آنان هم فریب نخواهیم خورد. نیروهای فرادست ترک و آنانکه به نمایندگی از ترکیه سخن می‌گویند را فرامی‌خوانیم که جدیتر بوده و متحدانه عمل کنند. مجددا اعلام می‌کنیم؛ هرگونه حمله رژیم فاشیست-سفاک علیه گریلاها و خلقمان با پاسخهایی به مراتب سنگین‌تر روبرو خواهد شد.

   بر این مبنا در آغاز از نیروهای گریلایمان و سازمانهای زنان و جوانان، خلقمان و دوستانمان می‌خواهیم؛ در ٣۶مین سال مقاومت [مسلحانه] بر بنیان استراتژی جنگ فراگیر انقلابی خلق از هر زمان دیگری بیشتر فعالیت نمایند، مرحله پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان و خاورمیانه دمکراتیک را گسترش دهند، روزانه به شیوه‌ای موثر در میادین مبارزه به مقاومت ادامه دهند. روحیه پیروزی و خیز بلند ١۵ آگوست را درک نموده در تمام عرصه‌ها مقاومت ١۵ آگوست و عید رستاخیز را با جوش و خروش و به شیوه‌ای شکوهمند جشن گیرند."