کشته شدن یک کولبر کورد به دست نیروهای نظامی رژیم

نظامیان جمهوری اسلامی بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک کولبر جوان اهل بانه را به قتل رساندند.

صبح روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند نیروهای مرزبانی رژیم ایران به طرف گروهی از کولبران در مرز "هنگه ژال" بانه تیراندازی کردند.

در نتیجه‌ی این تیراندازی یک کولبر جوان به قتل رسید.

هویت این کولبر "سیروان شریفی" فرزند خالد و اهل روستای قولی آباد اعلام شده است. وی متاهل و پدر یک فرزند میباشد.

نیروهای رژیم از فاصله‌ی چند متری و بدون اخطار قبلی به طرف سیروان شریفی تیراندازی کردە و وی را بە قتل رساندەاند.