کودار: همگرایی ملت‌ها برضد فاشیسم یك وظیفه انسانی است

... رفتارهای نژادپرستانه برخی عمال و عناصر در صفوف خلق شریف آذری در تبریز اهانت به پیشگاه پاك خلق‌های آذری و كورد است كه هزاران سال است برادرانه در كنارهم می‌زیند ...

جامعه‌ی دمكراتیك و آزاد شرق كوردستان – كودار در بیانیه‌ای از خلق آذری دعوت به عمل آورده است تا در جریان راهپیمایی‌ها، اقدامات اجتماعی و راه‌اندازی كمپین‌های مردمی در همبستگی با مقاومت شرف خلق‌های شمال سوریه در برابر ارتش اشغالگر ترکیه حضور مستمر داشته باشند

متن بیانیه کودار به شرح زیر است:

"حملات اشغالگرانه تركیه با هدف «پاكسازی نژادی» و تغیر دموگرافی روژاوا و شمال سوریه موجودیت ملت‌های مختلف را با مخاطرات فاشیسم روبروساخته. در مقابل این اشغالگری خونبار، حمایت‌های ملت‌های منطقه‌ و جهان در ضدیت با عدم‌موضع‌گیری اخلاقی ـ سیاسی دولت‌ها امید به همگرایی خلق‌ها و افكارعمومی را افزایش داده. به موازات این وقایع، قضیه شعارهای ملی‌گرایانه فاشیستی برخی از تماشاگران در باشگاه فوتبال تبریز، هتك حركت به پروسه برادری خلق‌ها و سنگ‌اندازی نژادپرستانه در مسیر آزادی همه ملت‌های تحت ستم است.

همانطور كه عیان است، موجودیت ملت‌های كورد، تركمن، عرب و ... در شمال سوریه با خطر نسل‌كشی و پاكسازی نژادی روبرو است. درحالی كه در كنار حمایت‌های جهانی حمایت از ملت‌های شمال سوریه بخاطر تعرضات فاشیستی و دیكتاتوری اردوغان و دولتش موجی از همگرایی و همزیستی آزادیخواهانه خلق‌های ایران را به نمایش گذاشته، اقدام برخی عمال نفوذی در صفوف تماشاگران در استادیوم تبریز در روز ١٠ آبان با شعار برضد خلق‌های شمال سوریه و درحمایت از حمله تركیه به خلق‌های كورد، عرب، تركمن، آشوری و ... كه پاكسازی نژادی را درپی‌دارد، عملی شنیع می‌باشد. احترام به ملت‌ها در منطقه خاورمیانه بویژه ایران یكی از ضروریات استحصال آزادی و همزیستی مسالمت‌آمیز است. رفتارهای نژادپرستانه برخی عمال و عناصر در صفوف خلق شریف آذری در تبریز اهانت به پیشگاه پاك خلق‌های آذری و كورد است كه هزاران سال است برادرانه در كنارهم می‌زیند. خلق آذری پیشتر با شعار «یاشاسن كوبانی(زنده‌باد كوبانی)» به موج روز جهانی كوبانی و حمایت از مبارزان در مقابله با وحشی‌گری داعش پیوستند و اثبات كردند كه دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌های برخی عوامل تحریك‌كننده احساسات خلق نمی‌تواند مانع از نوع‌دوستی و اتحاد خلق‌ها گردد.

در روزهای اخیر موج خودجوش خلق‌های ایران، روشنفكران و همه اقشار و آحاد ملت در حمایت از شمال سوریه و روژاوا كه در قالب راهپیمایی‌های اعتراضی و راه‌اندازی كمپین‌های گردآوری كمك‌های مردمی در بسیاری شهرها بویژه عشیره ملك‌شاهی در ایلام و برخی از احزاب بلوچستان و عرب احواز انجام گرفت‌، تصویری از همگرایی دمكراتیك را به نمایش گذاشت. از حوزه ورزش گرفته تا حوزه‌های اجتماعی، روشنفكری و كارگری در ایران و شرق كوردستان واكنش‌های دمكراتیك و اخلاقی علیه تهاجم خونبار و نژادپرستانه تركیه نشان داده‌شد و موضع‌گیری خلق‌ها از آذری تا بلوچ، فارس و عرب قابل‌تقدیر است. خلق‌های آذری و كورد باید همچو گذشته، رفتارهای نژادپرستانه را كه برادری میان ملت‌ها را برهم‌می‌زند، تقبیح نمایند.

راهپیمایی‌ها و كمپین‌های خودجوش خلق‌های ایران و شرق كوردستان در پشتیبانی از خلق‌های كورد، تركمن، عرب، آشوری و ... در شمال سوریه، تنها اقدام متحد خلق‌ها برای جلوگیری از سرایت جنگ جهانی سوم در سراسر منطقه خاورمیانه است. نقطه‌عطف امیدبخش هم روز جهانی روژاوا بود كه قدرمسلم به برقراری صلح و برادری ملت‌ها در چارچوب ملت‌ دمكراتیك خواهد انجامید.

همچو «جامعه دمكراتیك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن محكوم‌كردن تداوم حملات دولت اشغالگر تركیه و اقدامات تحریك‌آمیز برخی عمال و عناصر نژادپرست و تقویت‌كننده این موج شنیع فاشیستی بویژه در تبریز، از خلق‌ شریف آذری دعوت بعمل‌ می‌آوریم كه در مسیر برادری ملت‌ها كه همانا ملتِ‌ دمكراتیك است اجازه اخلال‌گری و آشوب به برخی عمال فاشیست ندهند و همچنان در جریان راهپیمایی‌ها، اقدامات اجتماعی و راه‌اندازی كمپین‌های مردمی حضور مستمر داشته باشند و به پاسداشت آینده‌ای آزاد، برابر و دمكراتیك مبتنی بر اتحاد خلق‌ها، در صحنه‌ها حضور پرشور یابند. چرا كه تداوم برادری میان خلق‌ها در برهه جنگ‌‌جهانی سوم كه دامن خاورمیانه‌ را گرفته، یك وظیفه اخلاقی، مدنی و سیاسی همه‌ی ‌ملت‌هاست. موضع‌گیری‌ها و كمپین‌های همزمان در شرق كوردستان و تبریز می‌تواند تقویت‌كننده حضور پرشكوه خلقمان از ایلام تا لرستان، بلوچستان و تهران باشد. باردیگر ضمن فراخوان‌ از خلق‌ها برای تقویت برادری و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز و دمكراتیك، امیدواری خود نسبت به استحكام ستون‌های برادری و آزادی ملت‌ها در چارچوب ملت دمكراتیك را ابراز می‌داریم."