۱۱ مین روز مقاومت مادران مخمور

تحصن مادران صلح مخمور در برابر تحریم‌علیه کمپ مهاجرین مخمور از سوی پ.د.ک در ۱۱ مین روز ادامه دارد.

  تحریم علیه کمپ شهید رستم جودی(مخمور) پس از ۵۶ روز ادامه دارد، تاکنون مسئولین برای پایان دادن به این تحریم‌ها هیچ اقدامی نکرده‌اند.

  مادران صلح در برابر تحریم‌هایی که تاثیرات سختی را بر زندگی آن‌ها گذاشته و از دستیابی به ملزومات حیاتی جلوگیری می‌کند، روز ۱ سپتامبر/ ۱۰ شهریور در مقابل ایست بازرسی پ.د.ک بست نشستند.

  مادران روزهاست در مقابل این ایست بازرسی بست نشسته‌اند. بارها نیروهای آسایش پ.د.ک آن‌ها را تحقیر کرده و به آن‌ها حمله می‌کنند. نیروهای آسایش از دیدار با مادران جلوگیری می‌کنند.

  روز قبل مادری به نام شربت صالح بیمار شده و به بیمارستان منتقل شد.